با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور ،

2 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف پژوهش، تدوین برنامه راهبردی بازاریابی برای فدراسیون ورزش‌های همگانی می‌باشد. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی، از نوع مطالعات راهبردی می‌باشد. جامعه‌ی آماری، شامل اعضای هیأت رئیسه ،رؤسای کمیته‌ها، هیأت‌های استانی، انجمن‌ها و شورای راهبردی فدراسیون ورزش‌ همگانی، پژوهشگر و یک صاحب‌نظر استراتژیست مدیریت ورزشی و بازاریابی به تعداد 132 نفر بودند که با به‌کارگیری روش نمونه‌گیری طبقه‌بندی تصادفی و فرمول کوکران 95 نفر به ‌عنوان نمونه‌ی آماری انتخاب شدند. ابزارگردآوری داده‌ها، مصاحبه و پرسش­نامه‌ محقق‌ساخته بود. ابتدا مصاحبه‌ حضوری در راستای تعیین نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید در زمینۀ تدوین برنامه راهبردی بازاریابی فدراسیون ورزش‌ همگانی در کمیته راهبردی، با اجماع نظر خبرگان در مورد (SWOT) به روش دلفی انجام و روایی آن به تأیید اساتید مدیریت و بازاریابی ورزشی رسید. پایایی ابزار پژوهش با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید به ترتیب برابر 84/0، 87/0، 91/0 و 93/0به دست آمد. داده‌های حاصل از این پرسش­نامه با کمک آمار توصیفی و استنباطی نظیر آزمون فریدمن، به کمک نرم‌افزار آماری SPSS نسخه 22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برنامه‌ی راهبردی بازاریابی فدراسیون ورزش همگانی دارای 12 قوت، 11 ضعف، 10 فرصت و 9 تهدید می‌باشد. جایگاه بازاریابی ورزشی فدراسیون ورزش‌های همگانی در منطقۀ محافظه‌کارانه (WO) ﻗﺮار داشت. 14راﻫﺒﺮد ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ رﺳﺎﻟﺖ اﻫداف ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت بازاریابی فدراسیون ﺗﺪوﻳﻦ و برای هرکدام برنامۀ عملیاتی تنظیم شد. ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮی به این صورت شد که فدراسیون ورزش‌های همگانی نیازمند به­کارگیری راهبردهای محافظه‌کارانه و نزدیک به ناحیه تهاجمی (SO) درعرصه عمل می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

 

-       Alidoust Qahfarokhi, Ibrahim; Moradi, Mohammad Reza; Jafari, Akram ;omidi, Alireza (2014). "Modeling the Effect of Transformational Leadership and Organizational Justice on Organizational Citizenship Behaviors of the Ministry of Sports and Youth of the Islamic Republic of Iran", Sports Management Journal, 5 (4): 124-107.
-       Alidoust Qahfarokhi, Ibrahim, Sajjadi, Seyed Nasrollah, Mahmoudi, Ahmad; Saatchian , Vahid (2015). "Study of Priorities and Strategies for Advancement of Championship of Judo of Iran", Sport Management Journal. 6 24-231: (2).
-       Bryson, John. M. & Farnum, K. Alston.(2011). Creating You Strategic Plan: A Workbook for Public and nonprofit organizations; p:3.
-       Farahani, Abolfazl, Nasirzadeh, AbdolMahdi, Rezaei, Shamsodin; Vatan Doust, Maryam (2014)." Evaluation of Entrepreneurship among Physical Education Directors of the Islamic Republic of Iran", Applied Research in Sport Management, 2 (7): 129-144.
-       Farahani, Abolfazl; Nasirzadeh, Abdolmahdi; Esmaeili, Sarah (2019). Formation of Sporting Strategic Marketing Program of the Islamic Skating Federation of the Islamic Republic of Iran. Master's degree in Sport Management.
-       Henderson, K. (2010). "Dimensions of Leisure for Life: Individuals and Society: Importance of leisure to Individuals and society", Human Kinetics; p: 4-21.
-       Howard, Howard, D. R.& Crompton, J. L. (2003)."An empirical review of the stadium novelty effect". Sport Marketing Quarterly; 12 (2): 111-116.
-       Hamidi, Mehrzad, Hosseini, Seyyed Emad ; Kheyri, Somayeh (2015). Formation of Marketing Strategy of the Climbing and Climbing Federation of the Islamic Republic of Iran. Senior Thesis: Shahid Beheshti University.
-       Izadi, Behzad, Ehsani, Mohammad, Kozechian, Hashem and Tejari , Farshad (2016(. "Investigating the Impact of Communication Factors Management Dimensions on Their Longevity".  Sports Management Journal of Tehran University of Physical Education and Sport Sciences 291-277 (2).
-       Jalali Farahani; Majid (2014); "The Effect of Selected Elements of Marketing Mix on Brand Value in Sport Services. "Sports Management University of Tehran. 20-11: (6)
-       Javadipur,Mohammad;Peymanizadeh, Hossein and Saminia, Mona (2014). "Strategic Pathology of Sports in Iran and Developing Development Strategies Based on SWOT Model", Sports Management Studies Journal. 221-228: (20).
-       Kashef, Mir Mohammad, Araqi, Mohsen (2015). "Challenges to the development of universal sport in Iran and its strategies". Sports Management Journal, 6 (4): 643.
-       keshavarz, Loghman (2018 ). "Designing a Marketing Management Evaluation Model in Iranian Sports Federations", Quarterly Journal of Modern Approaches to Sport Management, 5 (17): 71-57.
-       Muslimi , Asma, Ghofrani, Mohsen and Saberi, Ali (2019). "Designing and Developing the Strategy of Development of Traditional Native Sports - Kerman Province". Sports Management Journal. 102,: (1) 10
-       Pitts, B. G.; Stotlar, D. K. (2013). Fundamentals of Sport Marketing, Fourth Edition, Fitness Information Technology
-       Rosta, Ahmad, Venus, Davar ; Ebrahimi, AbdulHamid(2016)." Marketing Management, Eighteenth Edition, Tehran, Organization for the Study and Compilation of the Humanities Books of Universities (Department)", Research and Development Center for Humanities, p. 101-115
-       Saminia, Mona and Javadipur, Mohammed (2014). "Public sport in Iran and formulating a vision, strategy and future plans. "Journal of Applied Research in Sport Management, 1 (4): 30-21.
-       Sharifian, Ismail; Mosallanezhad, Mohammad and Ghahreman Tabrizi, corosh (2015). "Barriers to Privatization of Sport Facilities at Iranian Universities", Research Journal of Academic Sport, 2 (6): 87-112.