با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
ارتباط علی ابعاد سکوت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خوزستان: نقش میانجی عدالت سازمانی

الهام مرادی؛ علی محمد صفانیا؛ حسین پورسلطانی زرندی

دوره 7، شماره 4 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 99-108

https://doi.org/10.30473/arsm.2019.38755.2656

چکیده
  رفتار شهروندی سازمانی عاملی است که می‌تواند منجر به ارتقاء کارایی سازمانی، نوآوری سازمانی و مزیت رقابتی شود. از این رو، هدف از انجام پژوهش حاضر، آزمون مدل مفهومی نقش میانجی عدالت سازمانی در ارتباط علی ابعاد سکوت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خوزستان بود. جامعه ی آماری در پژوهش حاضر، تمام کارکنان ...  بیشتر

تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر رضایت و وفاداری مشتری در باشگاه‌های ورزشی خصوصی شهرکرد

علیرضا امیدی؛ سمیه صفری

دوره 5، شماره 1 ، شهریور 1395، ، صفحه 99-109

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر رضایت و وفاداری مشتری در باشگاه‏های ورزشی خصوصی شهر شهرکرد است. پژوهش از نوع توصیفی بود که به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل مشتریان و کارکنان باشگاه های ورزشی شهر شهرکرد بودند که بر اساس نمونه گیری خوشه ای، 4 منطقه از شهرکرد انتخاب و سپس از هر منطقه 15 باشگاه خصوصی (در ...  بیشتر

ارتباط بین مدیریت مشارکتی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان باشگاه فولاد مبارکه سپاهان

محسن طیبی؛ فاطمه ایوبی؛ میر حسن سید عامری

دوره 2، شماره 4 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 113-128

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش بررسی سبک مدیریت مشارکتی در باشگاه فولاد مبارکه سپاهان و تعیین رابطه آن با رفتار شهروندی سازمانی و مؤلفههای آن می باشد. روش انجام تحقیق پیمایشی (توصیفی، تحلیلی) می باشد.که ابزار های مورد استفاده در آن، پرسشنامه محقق ساخته مدیریت مشارکتی با پایایی (91/0=r) و پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی بل و منگوک با پایایی (87/0=r) ...  بیشتر