با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
قابلیت سنجی توسعه گردشگری ورزشی در استان آذربایجان شرقی

معصومه آدمی؛ حسین پناهی

دوره 4، شماره 4 ، اردیبهشت 1395، ، صفحه 55-64

چکیده
  هدف از این تحقیق، بررسی پتانسیل های گردشگری ورزشی و عوامل مؤثر بر توسعه آن در استان آذربایجان شرقی است. از بین جامعه آماری مدیران و دست اندرکاران ورزش و گردشگری (شامل کلیه کارکنان اداره‏های کل و اداره‏های تربیت بدنی و میراث فرهنگی گردشگری) تعداد 40 نفر به طور تصادفی به عنوان آزمودنی انتخاب شدند. جمع آوری داده‏ها با استفاده از پرسشنامه ...  بیشتر