با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
تاثیر به‌کارگیری بازاریابی الکترونیکی بر عملکرد کسب‌و‌کارهای ورزشی (مورد مطالعه:مجموعه ورزشی انقلاب)

زهرا فراهانی؛ سید رضا سیدجوادین

دوره 11، شماره 2 ، مهر 1401، ، صفحه 50-58

https://doi.org/10.30473/arsm.2022.61397.3590

چکیده
  این مطالعه با هدف بررسی تاثیر بکارگیری بازاریابی الکترونیکی بر عملکرد کسب‌و‌کارهای ورزشی در مجموعه ورزشی انقلاب انجام شده است. تحقیق حاضر بر حسب هدف از نوع کاربردی و از نظر روش، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق، مشتریان باشگاه انقلاب به تعداد 1000 نفر می‌باشند که دارای کارت عضویت این باشگاه بوده و به طور پیوسته از خدمات این ...  بیشتر