با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
تبیین فرصت‌های کارآفرینانۀ گردشگری ورزشی (مطالعه موردی: شهرستان دزفول)

رضا محمد کاظمی؛ مهناز پوریز؛ بتول درویش زاده

دوره 8، شماره 3 ، بهمن 1398، ، صفحه 129-146

https://doi.org/10.30473/arsm.2020.6457

چکیده
  هدف تحقیق حاضر، شناسایی فرصت‏های کارآفرینانۀ گردشگری ورزشی شهرستان دزفول است. تحقیق حاضر از منظر هدف، کاربردی و از منظر شیوه جمع‏آوری داده‏ها از نوع آمیخته است و از طرح‌‌ تـحقیق‌ آمیخته بهم تنیده در این پژوهش استفاده شد.  برای دستیابی به این هدف در ابتدا با استفاده از رویکرد مدل موریسون (شناسایی وضعیت موجود و روندهای در حال ...  بیشتر