با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
تدوین مدل معادلات ساختاری مدیریت مشارکتی و چابکی سازمانی در فدراسیون‌های منتخب ورزشی

غلامرضا شعبانی بهار؛ حمیدرضا مقصودی ایمن؛ محمود گودرزی؛ حبیب هنری

دوره 4، شماره 4 ، اردیبهشت 1395، ، صفحه 11-24

چکیده
  هدف از اجرای این تحقیق، تدوین مدل معادلات ساختاری مدیریت مشارکتی و چابکی سازمانی در فدراسیون‏ها‏ی منتخب ‏‏‏‏ورزشی ‏‏‏ایران است. ابزار اندازه گیری این تحقیق شامل پرسشنامه‌ مدیریت مشارکتی (لباف و رنجبر، 1381) و پرسشنامه استاندارد چابکی سازمانی (اسپایدزر، 2007) با روایی صوری و محتوایی استفاده گردیده است. ضریب الفای کرونباخ ...  بیشتر

ارتباط بین مدیریت مشارکتی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان باشگاه فولاد مبارکه سپاهان

محسن طیبی؛ فاطمه ایوبی؛ میر حسن سید عامری

دوره 2، شماره 4 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 113-128

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش بررسی سبک مدیریت مشارکتی در باشگاه فولاد مبارکه سپاهان و تعیین رابطه آن با رفتار شهروندی سازمانی و مؤلفههای آن می باشد. روش انجام تحقیق پیمایشی (توصیفی، تحلیلی) می باشد.که ابزار های مورد استفاده در آن، پرسشنامه محقق ساخته مدیریت مشارکتی با پایایی (91/0=r) و پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی بل و منگوک با پایایی (87/0=r) ...  بیشتر