با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
الگوی رقابت‌پذیری برندهای پوشاک ورزشی ایرانی برای ورود به بازارهای بین‌المللی

مریم فلاح کاظمی؛ ابوالفضل فراهانی؛ حمید قاسمی

دوره 12، شماره 1 ، تیر 1402، ، صفحه 11-24

https://doi.org/10.30473/arsm.2023.9937

چکیده
  جهانی‌شدن، اهمیت رقابت‌پذیری در صنعت پوشاک ورزشی را دوچندان کرده است. در کشور ما برند‌های پوشاک ورزشی بسیاری وجود دارند که به‌علت عدم توانایی رقابت با برندهای خارجی، در عرصه تجارت  بین‌المللی فعالیت ندارند. از این‌رو پژوهش حاضر درنظر دارد الگوی رقابت‌پذیری برندهای پوشاک ورزشی ایرانی برای ورود به بازارهای بین‌لمللی را شناسایی ...  بیشتر

تأثیر سردرگمی مصرف کننده بر تعویق تصمیم‏گیری و وفاداری به برند پوشاک ورزشی

سید احسان امیر حسینی؛ فاطمه روشنی؛ فریبرز فتحی

دوره 6، شماره 3 ، بهمن 1396، ، صفحه 87-100

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر سردرگمی مصرف کننده بر تعویق تصمیم گیری و وفاداری به برند پوشاک ورزشی است. تحقیق از نوع توصیفی بود که به روش پیمایشی انجام شد. جامعۀ آماری این پژوهش، شامل کلیۀ مشتریان پوشاک‌های ورزشی‌ شهر شیراز می‌باشد. با توجه به فرمول کوکران تعداد 395 نفر انتخاب شدند. ابزار اندازه­گیری شامل پرسش­نامۀ العربی (2012) بود. ...  بیشتر