با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی

2 دانشگاه تبریز- عضو هیئت علمی - گروه مدیریت ورزشی- رئیس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

3 دانشگاه تبریز

چکیده

این پژوهش به تدوین الگوی درآمدزایی در ورزش‌های دانشگاهی پرداخته است. پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی، از نظر نوع داده‌ها کیفی، از نظر شیوه گردآوری داده‌ها میدانی و از نظر استراتژی پژوهش از نوع داده بنیاد با رویکرود استراوس و کوربین بود. در این پژوهش مصاحبه‌شوندگان از بین اساتید دانشگاهی و متخصصان و فعالان در زمینه ورزش دانشگاهی و درآمدزایی ورزشی بودند که با استفاده از روش هدف‌مند ملاک‌مدار، 15 نفر انتخاب و در مصاحبه شرکت داده شدند. در این پژوهش از مصاحبه‌های عمیق نیمه‌ساختاریافته برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شد و همزمان با گردآوری داده‌ها، کار تحلیل آن‌ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی، انجام شد. از نرم‌افزار Maxqda برای طبقه‌بندی کدهای استخراج شده استفاده گردید. برای دست‌یابی به اعتبار پژوهش از معیارهای چهارگانه گوبا و لینکلن استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که ساز و کار فرهنگ ورزشی و ساز و کار تحقق درآمدزایی به عنوان عوامل علی، طراحی ساز و کارهای حمایتی و طراحی ساز و کارهای مالی به عنوان عوامل زمینه‌ای، چالش‌های دانشی، چالش‌های پشتیبانی و محدودیت‌های اساسی به عنوان عوامل مداخله‌گر، ساز و کارهای درآمدزایی به عنوان پدیده محوری، متقاعد سازی و اصول مدیریتی به عنوان راهبرد و توسعه ورزشی و توسعه اقتصادی به عنوان پیامدهای درآمدزایی در ورزش‌های دانشگاهی شناسایی شدند. بنابراین بکارگیری الگوی تدوین شده در این پژوهش می‌تواند موجب بهبود درآمدزایی و در نتیجه توسعه ورزش دانشگاهی شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات