با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)

چکیده

یکی از مهم ترین اجزای تولید ناخالص داخلی هر کشور سرمایه های خصوصی است. هدف کلی پژوهش شناخت تنگناهای موجود در سرمایه گذاری بخش خصوصی در تولید وسایل و تجهیزات ورزشی و وسایل وابسته است. تحقیق توصیفی _ پیمایشی و از شاخه تحقیقات میدانی است. جامعه آماری  تحقیق شامل مدیران و کارشناسان اداره کل ورزش و جوانان و تولید کنندگان پوشاک ورزشی در شهر اصفهان در سال 1392 بودند. تعداد 136 نفر (95 نفر مدیر و کارشناس و 41 نفر تولیدکننده) به صورت تصادفی طبقه ایی به عنوان نمونه آماری انتخاب و به پرسشنامه پاسخ دادند . روائی صوری پرسشنامه با بهره گیری از نظرات اساتید و پایائی آن از طریق آلفای کرونباخ 89/0 بدست آمد. برای آزمون سوالات تحقیق از آزمون های آماری t تک متغیره و فریدمن استفاده شد . نتایج نشان داد عدم وجود قوانین حمایتی لازم در تولید توزیع، عدم وجود تشکیلات تخصصی در وزارت ورزش و جوانان در حمایت از تولیدات ورزشی و  مشکلات مالیاتی از  مهم ترین موانع سرمایه گذاری بودند. همچنین مشکلات مربوط به اخذ مجوزهای مورد نیاز ، مشکل فروش محصول و ریسک پذیربودن تولیدات ورزشی به عنوان موانع سرمایه گذاری تأیید شدند. بقیه سوالات پژوهش که عبارتند از : مشکلات مربوط به کمبود نیروی کارمتخصص ، مشکلات موجود در تهیه مواد اولیه ، مشکلات تأمین سرمایه ، وجود فرصت های موجود برای سرمایه گذاری جایگزین و عدم حمایت جدی دولت،  نفوذ سازمان های جهانی ورزش در بازارهای داخلی نیز در کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنایع تولیدی وسایل ورزشی تأثیر می­گذارند .

کلیدواژه‌ها

-     احمدی، اژدر، حسن محمدزاده، و بختیار ترتیبیان، 1385، بررسی موانع و مشکلات موجود درخصوصی سازی ورزش از دیدگاه صاحبان باشگاه های خصوصی شهرستان ارومیه، اولین همایش ملی شهر و ورزش، تهران.
-     آهنگری ،عبدالمجید ،سعادت مهر، مسعود،1387، رابطه ریسک وسرمایه گذاری خصوصی در ایران ، پژوهشنامه ی علوم انسانی و اجتماعی علوم اقتصادی،8(3).
-     جباری ،مظفر ، نجفی ، بهاءالدین ، مهجوری، مریم ،1390، عوامل موثر بر ایجاد اشتغال تعاونیهای بخش کشاورزی در استان فارس، فصلنامه تعاون،شماره 8،  ص 15-1.
-     جعفری ،علی . و فریوز،لیلا . کریمی ، مسعود . ( 1381 ). نحوه تخصیص اعتبارات بانکی و پیامدهای رکودی حضور دولت در بازارهای اقتصادی دولت . تهران.
-     دهقان شبانی ،زهرا ، 1390، تحلیل تاثیر تجمیع فعالیت های صنعتی بر رشد منطقه ای اقتصاد در ایران ، فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، شماره 8،  ص 23 .
-     رضوی، سید محمد حسین ،1385، خصوصی سازی و اصلاح ساختار ورزش کشور،مجله حرکت ، شماره 27، ص 32-19.
-     رهام، مهدیه، صابونچی، رضا و سلیمانی، مجید، 1390، بررسی تعیین کننده های جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در صنعت ورزش   کشور، نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی، گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان.
-     رهام، مهدیه، صابونچی، رضا و سلیمانی، مجید، 1391، عوامل اقتصادی- اصلاع رسانی و بازار یابی جذب کننده سرمایه گذاری مستقیم خارجی در صنعت ورزش کشور، اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی، نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد.
-     سید مشهدی ،پردیس السادات ، قلمباز، فرهاد ، اسفندیاری ،علی اصغر، 1390، اهمیت صنعت نفت در ایجاد تولید و اشتغال در اقتصاد ایران و تاثیر آن بر سایر فعالیت های اقتصادی، فصلنامه پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی، شماره 2 ،ص 133.
-     سیف اللهی ، سیف الله ، محمود زاده ، علی اکبر، 1389، مشارکت مالی بخش خصوصی در توسعه صنعتی ایران و عوامل اجتماعی موثر بر آن ، پژوهش نامه علوم اجتماعی گرمسار، شماره 4، ص12-23 .
-     عسکریان،فریبا،جعفری،افشار،1386، بررسی میزان مبادلات بین المللی کالاهای ورزشی ایران در سالهای 1377 و1380 ،فصلنامه المپیک،15(4)،ص 103-97.
-     علیزاده ،محمد حسین ،تجاری، فرشاد،1385،برسی شیوه های افزایش بهره وری امکان، تاسیسات و تجهیزات ورزشی،پژوهش در علوم ورزشی ،شماره 11،ص 43-29.
-     علیزاده اوصالو، علی، سید نجفی، فردین ، پریزاد، بهروز و عبدل نژاد مقانی ،عظیم ، 1387، مدیریت نوآوری در مراکز تحقیق و توسعه صنعتی کشور، اولین همایش نوآوری و کارآفرینی، تبریز، مدیران هم اندیش فراخیز
-     فرتوک زاده ، حمیدرضا، نوایی کاشانی،حمیدد رضا، 1388،شناسایی و اولویت بندی ریسک های راهبردی شرکت های سرمایه گذاری « مطالعة موردی؛ شرکت سرمایه گذاری غدیر»، اندیشه مدیریت، 3(2) ،ص 197-167.
-     قدس، محسن، 1390، موانع خصوصی سازی درایران، همایش ملی خصوصی سازی در ایران، سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان.
-     کاشف، علی رضا ، 1389، جایگاه مهندسی ساخت وسایل ورزشی در  تربیت بدنی مدارس ، مجله رشد آموزش تربیت بدنی ، شماره 36، ص 14-11 .
-     محنت فر، یوسف، 1387، فساد اقتصادی و چگونگی مبارزه با آن در فرایند توسعه اقتصادی، همایش اقتصاد اسلامی و توسعه، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم اداری و اقتصادی.
-     نادریان ، مسعود ، 1389، مدیریت منابع انسانی در سازمان های ورزشی ، انتشارات مجتمع عالی جهرم ، چاپ اول.
-     نظری ، رسول ، و عسگرنژاد، امیر، 1390 ، عوامل موثر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ورزش، کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی، نایین، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین.
-    هادی زنوز ،بهروز ،1391، چالش های پیش روی اقتصاد و صنعت کشور، ماهنامه ستصا، شماره 90،  ص 21.
-  Shimanovsky, A, 2012, Awaiting the 2012 European Football Championship: some features of the reconstruction of the stadium of the “Olympic” National Sports Centre in Kiev, Reports DOI: 10.1002/stco.201200008
-  Miyagawa ,T, Hisa, SH, 2013, Estimates Of Intangible Investment By Industry And Productivity Growth In Japan, The Journal of the Japanese Economic Association , The Japanese Economic Review Vol. 64, No. 1, March 2013
-  Buchanan , R, Tariq Anwar, S, Xuan Tran,T,2013, Spotlight on an Emerging Market: Assessing the Footwear and Apparel Industries in Vietnam , _c 2013 Wiley Periodicals, Inc