با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

3 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف از این پژوهش ارزیابی تأخیر نشر در نشریات علمی- پژوهشی گرایش‏های تربیت بدنی چاپ شده در داخل ایران است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمام نشریات تربیت بدنی داخل کشور (31 نشریه علمی- پژوهشی) است که از این تعداد، 16 نشریه تک گرایشی در 5 گرایش تربیت بدنی به عنوان نمونه آماری از طریق نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و در مجموع 1276 مقاله مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده‏ها از آمار توصیفی  و استنباطی (آزمون کلوموگروف اسمیرنوف، کروسکال والیس و ضریب همبستگی اسپیرمن) در نرم افزار SPSS19 در سطح معنی‏داری 05/0P≤ استفاده شد. یافته‏های پژوهش نشان داد که نشریات گرایش مدیریت ورزشی دارای بیشترین تأخیر در هر سه مرحله ارسال- پذیرش، پذیرش- چاپ و ارسال- چاپ در بین گرایش‏های تربیت بدنی می‏باشد. همچنین، در هر سه مرحله ارسال- پذیرش، پذیرش- چاپ و ارسال- چاپ تفاوت معنی‏داری بین نشریات گرایش‏های تربیت بدنی وجود دارد. علاوه بر این، بین شماره چاپ و هر سه مرحله ارسال- پذیرش، پذیرش- چاپ و ارسال- چاپ رابطه مثبت و معنی‏داری وجود دارد. در مجموع به نظر می رسد که تأخیر نشر در نشریات تربیت بدنی به ویژه گرایش مدیریت ورزشی در حد بالایی قرار دارد و باید به شیوه‏های مختلف تا حد امکان کاهش یابد تا سایر پژوهشگران بتوانند از تولیدات علمی روزآمدتری بهره‏مند گردند.

کلیدواژه‌ها

-          دستوم، صلاح؛ رمضانی نژاد، رحیم؛ بنار، نوشین؛ رسولی، رحیم (1392). بررسی تعامل بین محیط آکادمیک و صنعت ورزش ایران براساس تحلیل اسناد و ساختار. نشریه پژوهش‏های کاربردی در مدیریت ورزشی، شماره 6، صص 108-91.##عسگری، بهمن؛ الهی، علیرضا؛ پورسلطانی زرندی، حسین (1393). تحلیل محتوای مقالات مدیریت ورزشی نشریه‏ی پژوهش در علوم ورزشی. نشریه مطالعات مدیریت ورزشی، شماره 22، صص 172-155.##عسگری، بهمن؛ ضیایی، علی؛ بخشودنی نیا، ایمان (1392). تحلیل استنادی مقالات نشریه علوم حرکتی و ورزش. تحقیقات رسانه ای در ورزش، جلد 1، شماره 1، صص40-35.##ناصری، زهرا؛ دیانی، محمد حسین (1389). نا روزآمدی محتوا، پیامد تأخیر در انتشار مجله‏های علمی- پژوهشی ایران. کتابداری و اطلاع رسانی، جلد 13، شماره 4، صص26-9.##نامور، زهرا؛ آذرگون، مریم (1389). بررسی تأخیر نشر مقالات نشریات علمی بین المللی داروشناسی و داروسازی. مجموعه مقالات دومین همایش ملی پژوهش و تولید علم در حوزه پزشکی. بابل، دانشگاه علوم پزشکی، آذرماه 1389، صص 308-295.##نامور، زهرا؛ زرداری، سولماز (1388). تأخیر درنشر: نمونه پژوهی: نشریات علوم کتابداری و اطلاع رسانی موجود در موسسه اطلاعات علمی (آی. اس. آی). اطلاع شناسی، جلد 7، شماره 26، صص 52-41.##نامور، زهرا؛ کوشا، کیوان (1391). تأخیر در نشر مقالات علمی بین المللی: مطالعه مقایسه‏ای چند رشته‏ای. پردازش و مدیریت اطلاعات، جلد 28، شماره 2، صص 362-347.##
-            Amat, C. B. (2008). Editorial and publication delay of papers submitted to 14 selected food research journals: Influence of online posting. Scientometrics, 74 (3): 379-389.##Bjork, B. C., Solomon, D. (2013). The publishing delay in scholarly peer‐reviewed journals. Journal of Informetrics, 7 (4): 914-923.##Davarpanah, M. R., Aslekia, S.A. (2008). A scientometric analysis of international LIS journals: Productivity and characteristics. Scientometrics, 77 (1): 21-39.##Ellison, G. (2002). The slowdown of the economics publishing process. Journal of Political Economy, 10 (5): 947-993.##Hearn, S. C., Rodonez, D. (2004). Commercialization of Knowledge in Universities: The Case of the Creative Industries, Prometheus, 22(2): 189-200.##Luwel, M., Moed, H.F. (1998). Publication delays in the science field and their relationship to the aging of scientific literature. Scientometrics, 41 (1): 29-40.##Luwel, M., Wijk, E.V. (2012). Publication Delays Revisited: 1998-2012. Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, The Netherland. 2012.sticonference.org: 569-577.##Mackenzie, O. J. (2007). The scientific article in the age of digitization. Information Science and Knowledge Management, 11: 263.##Yu, G, Li, Y. J. (2006). A scientometric assessment of the information loss caused by the delays in publication of Chinese science journals. Journal of Information Science, 32 (1): 78-87.##