با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

2 استاد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

3 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

4 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط سطح سواد اطلاعاتی و عملکرد تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه شیراز بود. جامعه آماری پژوهش همه 110 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی دانشگاه شیراز بود که بر اساس جدول مورگان تعداد 87 نفر به صورت تصادفی – طبقه‌ای برای نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای دستیابی به اهداف تحقیق از پرسشنامه استاندارد 55 سوالی سواد اطلاعاتی داورپناه و سیامک(1388) استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه به تایید 15 تن از متخصصین رسید و پایایی آن در یک مطالعه مقدماتی با 30 آزمودنی و با آلفای کرونباخ، 83/0 محاسبه شد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از روش‌های آمار توصیفی و روش‌های آمار استنباطی از جمله t تک نمونه ای و رگرسیون خطی با کمک نرم افزار SPSS استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که سطح سواد اطلاعاتی دانشجویان کارشناس ارشد تربیت بدنی در حد متوسط است، عملکرد تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد تربیت بدنی در سطح مطلوبی قرار دارد و بین میزان سواد اطلاعاتی دانشجویان کارشناس ارشد تربیت بدنی و عملکرد تحصیلی آنها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین سواد اطلاعاتی قابلیت پیش بینی عملکرد تحصیلی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد را دارد.

کلیدواژه‌ها

-    بیرانوند، علی؛ مجیدی، مریم (1387). «سواد اطلاعاتی». مجله ارتباط علمی. دوره 10، شماره 3، صص 3-1. ##پری­رخ، مهری (1386). آموزش سواد اطلاعاتی مفاهیم، روش-ها و برنامه­ها. تهران: کتابدار.##حیدری، زهرا؛ موسی پور، نعمت الله؛ حری، عباس (1383). «نظام برنامه‏ریزی درسی متناسب با توسعه سواد اطلاعاتی». فصلنامه مطالعات برنامه درسی. دوره 1، شماره 4، صص 48 -29.##داورپناه، محمدرضا؛ سیامک، مرضیه (1388). «ساخت و اعتباریابی پرسشنامه سنجش سواد اطلاعاتی پایه و واقعی دانشجویان مقطع کارشناسی». فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی. دوره 12، شماره 1، صص 146-119.##علی نژاد، مهرانگیز (1390). تبیین نقش سواد اطلاعاتی در یادگیری الکترونیکی و بررسی سواد اطلاعاتی دانشجویان آموزش الکترونیکی با عملکرد تحصیلی و رضایت مندی دانشجویان از دوره­شان. پایان نامه دکتری دانشگاه پیام نور تهران.##فراهانی، ابوالفضل؛ زارعی، مریم؛ شریفیان، اسماعیل (1388). «فناوری اطلاعات و رابطه آن با عملکرد تحصیلی و آینده شغلی دانشجویان تربیت بدنی». فصلنامه المپیک. شماره 2 (پیاپی 46)، صص 112-101.##قاسمی، حمید؛ فراهانی، ابوالفضل؛ هادوی، فریده؛ ططری، منوچهر (1395). «اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نگرش سازمانی هیأت علمی مستخدم و مدعو رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام­نور». پژوهش‏های کاربردی در مدیریت ورزشی. دوره 4، شماره 16، صص 74-65. ##هنری، حبیب (1374). کاربرد کامپیوتر در تربیت بدنی و مدیریت تربیت بدنی دانشگاه­ها. مجوعه مقالات همایش دومین کنگره علمی– ورزشی آموزش عالی. تهران.##
  American Library Association Presidential Committee on Information Literacy .(2002)., final report Washington, p: 12.##Bawden , David (2001). “Information and digital literacy: a view of concepts”. Journal of documentation, 57(2): 218-259.##Blanchett, H., Powis, C. and Webb, J. (2012). A Guide to Teaching Information Literacy: 101 Practical Tips, Facet, London .##Dixon-Thomas, C. (2012). Information Literacy and the Twenty-first Century Academic Librarian: A Delphi Study, PhD Thesis, Capella University, Minneapolis, MN., P: 89.##Diehm, R.-A. and Lupton, M.(2012). “Approaches to learning information literacy: a phenomena graphic study”, Journal of Academic Librarianship, 38: 217-225.##Kong Siu Cheung(2012) . “Curriculum Framework for Implementing information Technology in School Education to foster Information Literacy”, Computers & Education, 51: 129-141.##Laxman, K.(2010). “A conceptual frame work mapping the application of information search strategies to well and ill – structured problem solving”. Computers and education. Search strategies to well and ill-structured problem solving. 5(2): 5-13.##UNESCO (2008). ICT Competency Standards for Teachers, Paris: UNICCO. ##Van de Vord Rebecca (2010) . Distance Students and Online Research: Promoting Information Literacy through Media Literacy, The Internet and Higher Educational, 10, p: 17.##