با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبائی (ره)

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی نقش تعدیل‌کننده جنسیت بر رابطه بین بازاریابی رابطه‌مند با وفاداری مشتریان ورزشی بود. پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی بود که تعداد 376 نفر (189زن، 187مرد) به روش تصادفی به‌ عنوان نمونه پژوهشی انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه وفاداری مشتریان و بازاریابی رابطه‌مند گردآوری شدند. روایی صوری پرسشنامه‌ها مورد تأیید 15 تن از اساتید و پایانی آن‌ها با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب 92/0 و 95/0 مورد تأیید قرار گرفت. داده‌ها با استفاده آزمون‌ ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون Z فیشر تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد بین تمامی مؤلفه‌های‌ بازاریابی رابطه‌مند با وفاداری مشتریان مرد رابطه معنا‌داری وجود دارد (01/0p

کلیدواژه‌ها

 
-       Abasi, J. (2003). Investigation The role and status effective factors of Relationship Marketing on the Key customer satisfaction Mellat Bank Tehran Province. M.Sc. Thesis, Tehran University. [Persian]
-       Afchangi, S., Hadavi, S F., & Ellahi, AR. (2013). Prediction of Costumers Satisfaction and Intention to Revisit by Components of Relationship marketing in Sport Clubs: The Study of Mashhad`s Women Aerobics. Journal management system, 1(4), 63-70. [Persian]
-       Amini, M A., & Sohrabi, Sh. (2010) .The Effect of Gender on Customer Loyalty Using the Relationship Marketing Approach.  Development Management 2(4), 73 - 83. [Persian]
-       Amirtash, A., Maleki, S., & Afsharian, J. (2015). A model of relationship marketing and customer loyalty in the users of public swimming pools in Tehran. Organizational Behavior Management in Sport Studies, 2(8), 111-118. [Persian]
-       Anderson, E., & Weitz, B. (1992). The use of pledges to build and sustain commitment in distribution channels. Journal of marketing research, 18-34.
-       Anderson, J. C., & Narus, J. A. (1990). A model of distributor firm and manufacturer firm working partnerships. the Journal of Marketing, 42-58.
-       Badi, S., Wang, L., & Pryke, S. (2017). Relationship marketing in Guanxi networks: A social network analysis study of Chinese construction small and medium-sized enterprises. Industrial Marketing Management , 60, 204-218.
-       Banasiewicz, A. (2005). Loyalty program planning and analytics. Journal of Consumer Marketing22(6), 332-339.
-       Chan, T. K. H ., Cheung, C. M. K ., S hi , N ., Lee, M. K. O .(2015). Gender differences in satisfaction with Facebook users, Industrial Management and Data Systems, 115 (1), 1 82 -206.
-       Fontenot, R. J., & Hyman, M. R. (2004). The antitrust implications of relationship marketing. Journal of Business Research, 57(11), 1211-1221.
-       Gaurav, K. Mohammad Khan, K. (2013). “Impact Of Relationship Marketing And Perceived Service Quality On Customer Loyalty: An Agenda For Inquiry”. The International Journal Of Management. Issn 2277-5846. PP: 46-52.
-       Ghazizadeh, M., Beigi Nia, A., & Abbaspour, M. (2011). Investigating the Effect of Affiliate Marketing on Customer Loyalty Using the Extended Relationship Marketing Model (ERM) (Case study: Mellat Insurance Company). Business strategies-Daneshvar, former behavior, 9 (47), 407-422. [Persian]
-       Jalali Farahani, M ., Mahmoudi, A .,  Ali Dost Qahfarhchi, E ., &  Moradi , A .(2013). Comparison of loyalty of private and public sports clubs in Tehran.  Sport management, 5(2), 95-108. [Persian]
-       Lee, J. H., Kim, H. D., Ko, Y. J., Sagas, M. (2010). "The influence of service quality on satisfaction and intention: a gender segmentation strategy". Sport Management Review,14(1), pp: 54-63.
-       Pedragosa, V., & Correia, A. (2009). Expectations, satisfaction and loyalty in health and fitness clubs. International Journal of Sport Management and Marketing, 5(4), 450-464.
-       Rao, S., & Perry, C. (2002). Thinking about relationship marketing: where are we now?. Journal of Business & Industrial Marketing, 17(7), 598-614.
-       Rashid, T. (2003). Relationship marketing: case studies of personal experiences of eating out. British food journal, 105(10), 742-750.
-       Seyed Javadin, S R., Barari, M., & Saatchian, V. (2014). Relationship Marketing in Sport Industry. Sport Management Review, 6 (24), 15-34. [Persian]
-       Shirkhodai, M ., Nejat ,S ., & Akbari, A. (2013). the Effect of Relationship Marketing Tactics on Customer Satisfaction and Loyalty of Iranian Insurance Company. New Marketing Research, 1 (16), 129 - 147. [Persian]
-       Tsuji, Y., Bennett, G., & Zhang, J. (2007). Consumer satisfaction with an action sports event. Sport Marketing Quarterly, 16(4), 199-208.
-       Venus , D., & Zahouri , B. (2011) .Investigating the Impact of Marketing Value Dimensions on Customer Loyalty to the Brand of Mobile Phones. The Quarterly of Commercial Management.  3(8), 149-172. [Persian]
-       Wong, A., & Sohal, A. (2003). Service quality and customer loyalty perspectives on two levels of retail relationships. Journal of services marketing, 17(5), 495-513.