با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه شهیدچمران اهواز، اهواز، ایران

2 مربی گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه شهیدچمران اهواز، اهواز، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه شهیدچمران اهواز، اهواز، ایران

4 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر، تدوین نظام‏نامه اخلاقی ورزشکاران فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران است. جامعه آماری تحقیق را اعضای تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی، کشتی‏گیران استان‏های صاحب سبک، اعضای فدراسیون و پیشکسوتان کشتی تشکیل داده‏اند که نمونه آماری از روش هدفمند و در دسترس برابر با 117 نفر می‏باشد. ابزار اندازه‏گیری پرسش‏نامه 51 سؤالی محقق ساخته با 9 عامل بود. روایی پرسش‏نامه توسط 10 نفر از اساتید مدیریت ورزشی تأیید شد. پایایی پرسش‏نامه با استفاده از آلفای کرونباخ 947/0 به‏دست آمد. به‏منظور تجزیه و تحلیل آماری داده‏ها از شاخص‏های توصیفی همچون میانگین و انحراف استاندارد و توزیع‏های فراوانی و درصدی استفاده شد. برای بررسی وضعیت سؤالات، عامل‏ها و مفهوم از آزمون t تک نمونه‏ای و همچنین برای اولویت‏‏بندی سؤالات و عامل‏ها از آزمون فریدمن و برای مقایسه سؤالات، عامل‏ها و مفهوم نظام‏نامه اخلاقی از آزمون‏های t مستقل و تحلیل واریانس استفاده شد. از نرم افزار SPSS24 و نیز PLS جهت تحلیل عاملی به شیوه معادلات ساختاری استفاده شد. براساس نتایج به‏دست آمده گویه‏های همه ابعاد مفهوم نظام‏نامه اخلاقی در سطح اطمینان 95 %  معنادار شده‏اند و در اندازه‏گیری سازه‏های خود سهم معناداری را ایفاکرده‏اند و از میان ابعاد عوامل مؤثر بر تدوین نظام اخلاقی به ترتیب ابعاد عدالت، کرامت انسانی و احترام بالاترین اولویت را داشتند

کلیدواژه‌ها

REFERENCES
-        Abbas.M(1995). The history of Iranian Wrestling. First volume. Ferdowsi Publications.
-        Abedaf.M, Poursoltani. H (2014). Design and Compilation of a moral code Sports journalists of the islamic Republic of Iran. Masters Thesis. Islamic Azad University, Mobarake Branch. Faculty of physical Education and Sport Sciences.
-        Azar A, Sadeghi A. (2012). Agent based modeling, a new approach in modeling complex ethical problems. "Ethics in Science & Technology"; 7(1): 11-19. (In persian).
-        Barancheshmeh.M, Afarinesh Khaki. Akbar(2015). "Design and Compilation of a moral code Sports teams of the armed forces of the Islamic Republic of Iran". Journal of Educational Sciencescin law Enforcement. third year. Second Issue. p.p 189- 216.
-        Bozorgzad Moghim. H, Tejari.F, Poursoltani. H(2014). "Design and Compilation of a moral code Badminton". Masters Thesis. Islamic Azad University, Taft Branch. Faculity of Humanities and Physical Education.
-        Cadozier, V. (2002). "The moral profession: A study of moral development and professional ethics", Retrieved from proquest.com, p.137.
-        Da Costa, L. A., McNamee, M., & Lacerda, T. (2016). "Re-envisioning the Ethical potential of Physical Education". REVISTA DE PENSAMENT I ANÀLISI, 29.
-        De Waegeneer, E., Devisch, I., & Willem, A. (2016). "Ethical Codes in Sports organizations: An Empirical Study on Determinants of Effectiveness". Ethics & behavior, 1-22.
-        De Waegeneer, E., Van De Sompele, J., &Willem, A. (2015). "Ethical Codes in sports Organizations: Classification Framework, Content Analysis, and the influence of Content on Code Effectiveness". Journal of Business Ethics, 1-12.
-        Deylami.A, Azarbayejani.M(2003). Islamic Ethics. Education Office.
-        Farmihani Farahani.M, Behnam Jam.L(2012). "Investigating the Observance of Professional Ethics Components in Teaching Academic Members of Shahed University". Journal of Ethics in Science and Technology. Seventh year. No.1.
-        Ferasatkhah M. (2006). "Science ethical secret of improvement and station of job ethics in seal quality of higher education". Ethics in Science and Technology; 1: 13-28. (In Persian).
-        Gardiner, S., Parry, J., & Robinson, S. (2016). "Integrity and the corruption debate in sport: where is the integrity"?. European Sport Management Quarterly, 1-18.
-        Gholami.A(2009). "Organizational Ethics: Problems, barriers and solutions". Two Human Development Policies Monnthly. NO.25.
-        Goggaki, C. (2003). The perceptions of ancient Greeks about sportAthens, Greece: Typothito-G.Dardanos.
-        Goldstein JD, Iso Ahola SE.(2006). "Promoting sportsmanship in youth sport: perspectives from sport psychology". J of Phy Ed. Rec & Dance.;77:18–24. doi:10.1080/07303084.2006.10597902.
-        Hajizadeh.Y(2013). "Sport Ethics and the issue of Doping with an emphasis on Islamic teachings". Journal of Ethics Research. Sixth year. No. 20.
-        Hosseini.H, Bastami. H. Feyz.Z(2016). "Design of Ethics Codebook of Physical Education Officers of Irans Payame Noor Universities". Organizational Behavior Management in Sport Studies. The third Period. No.11. p.p.109-116.
-        Huston, J. L. (2017). "Ethics of Youth Sports: Protecting Our Future". International journal of Athletic Therapy and Training, 22(1), 33-37.
-        IOC Ethics Commission.Villa du Centenaire – Av.de I Elysee 28 – CH- 1006 lausane/Switzerlad (2015). www.olympic.org/ethics-commision.
-        Isidori, E., & Benetton, M. (2015). "Sport as Education: Between Dignity and human Rights". Procedia-Social and Behavioral Sciences, 197, 686-693.
-        Kalshoven K, Den Hartog DN, De Hoogh AHB. (2011). "Ethical leader behavior and big five factors of personality". Journal of Business Ethics; 100: 349–366.
-        Kameas, N., Albanidis, E., &Barbas, I. (2016). "The Decency of Strength and the Strength of Decency: A Philosophical Approach to the Sport of Wrestling". International Journal of Wrestling Science, 6(1), 11-15.
-        Kaptein, M., & Schwartz, M. (2008). "The effectiveness of business codes: A critical examination of existing studies and the development of an integrated research model". Journal of Business Ethics, 77, 111–127.
-        Kashif, Majid. (2001). "Ethics, and compare them with the sport in the ancient olympic Games". Olympic, 20, pp: 3-68.
-        Khalaji Pirbalooti.M, Poursoltani.H, Shajie.R(2012). Codification Taekwondo referees Code of Ethics of Iran. Masters Thesis. Payame noor University.
-        Kheiri, Amer, et al (2012). "Analysis of sports ethics, character and athletic students Goal orientation in country: to provide causal model". MS Thesis, school of Physical Education Tehran University.
-        Mirghaderi. F, Sepehri. Z, Safari. H(2015). "Providing a comprehensive of the character and mood of the champions in the history of Irans sport". 9th International Conference on Physical Education and Sport Sciences. Tehran.
-        Mohammadi.A(2013). "Professional ethics in sports". Sports club of young journalists.
-        Mohammadi. A, Ahmadi. E (2015). "Understanding the causs of immoral behaviors among athletes in Zanjan province". First National Conference on Physical Education and Sport Sciences. Vocational College of Sama Unit of Varamin.
-        Morsaie. M, Poursoltani. H, Shajie. R (2014). "Design of Ethical code Iranian Swimming Instructors. Masters Thesis. Payame Noor University". Faculty of Humanities Center of South Tehran. Physical Education Department.
-        Nazari Ghanbari. M, Berarzadeh. H, Mahdavi Paien, Ab. B (2015). "Strategies for Developing Ethical Behavior in the Behavioral Ways of Sporting the Championshipe in the Western Provinces".9th International Conference on Physical Education and Sport Sciences.
-        Neal, T. (2017). "Ethical Issues in Concussion Management". International journal of Athletic Therapy and Training, 22(1), 24-32.
-        Neshati.H, Poursoltani Zarandi.H, Tejari.F(2014). Dseign and codification of a Ethical code Yazd province swimmers. Masters Thesis. Islamic Azad University, Taft Branch. Faculity of Humanities.
-        Norallah.A(2013). Dseign and codification of a Ethical code Paragliding pilots of the Islamic Republic of Iran. Masters Thesis. Islamic Azad University, Mobarake Branch.
-        Plante, T. G. (2007). "Integrating spirituality and psychotherapy: Ethical issues and principles to consider". Journal of clinical psychology, 63(9), 891-902.
-        Portuguese Institute For Sport And Youth(2015). Code Of Sports Ethics.1st edition - May 2015.
-        Poursoltani zarandi. H, Eghbali. B, Zareiean.H(2014). "Design and Codification of a Ethical code Faculity members of Physical Education and Sport Sciences from students point of view". Two quarterly management and development of sport. No.1. Successive.6. p.p 65-84.
-        Poursoltani Zarandi.H, Shaji.R, Zareian.H(2012). "Design and Codification of a Ethical code Faculity members of Physical Education and Sport Sciences". Sport Management Stadies. No.19. p.p.15-36.
-        Rahmati.A, Afarinesh Khaki.A, Poursoltani Zarandi.H. (2014). Dseign and codification of a Moral code Climbers of Iran. Masters Thesis. Islamic Azad University, Science and research unite. Faculity of Physical Education and Sport Sciences.
-        Razavi M, Bolourian M. (2009). Ethics in sport. Iran: NOC. P. 340-215. (In persian).
-        Reybold, L. E., Halx, M. D., Jimenez, A. L. (2008). "Professional integrity in higher education: A study of administrative ethics in student affairs". Journal of College Student Development, 49(2), 110-124.
-        Schwartz, M. S. (2013). "Developing and sustaining an ethical corporate culture: the core elements". Business Horizons, 56(1), 39-50.
-        Shahi Avini.M, Poursoltani Zarandi.H, Shajie.R(2014). Dseign and codification of a Ethical code Aerobic trainers in Tehran. Masters Thesis. Payam Noor University of Karaj. Physical Education.
-        Shields DL, LaVoi NM, Bredemeier BL, Power FC.2007. "Predictors of poor sportspersonship in youth sport: personal attitudes and social influences". J Sport Exerc Psychol.;29:747–762. PubMed doi:10.1123/jsep.29.6.747
-        Tajbakhsh.A(2014). "A model for promoting the ethic of sport with an Islamic ethic approach". Journal of Ethics Research. Seventh year. No.25.
-        Talebian Niya. H, Mozaffari. A, Mortezaie. B(2007). "The study of the status of development of ethical Behavior in the national championship sport and the presentation of the strategy". Motion Magazine. No.37. p.p. 171-191.
-        Usefi.S, Sharifiean.E, Ghahreman Tabrizi.K(2013). Evaluating the performance of sports coaches in promoting sports ethics at athletes from national base teams. Masters Thesis. Kerman Shahid Bahonar University. Faculity of Physical Education and Sport Sciences.
-        Usefi.S, Sharifiean.E, Ghahreman Tabrizi.K, Zeraki.P(2014). "Relationship between ethical standards of coaches and attitudes of sports aggression in athletes of national base teams. Sport management and motor behavior research". Twelfth year. No.24.
-        Vatandoust.M, Nasirzadeh. A(2012). "Identification of the strengths, weaknesses, opportunities and threats of the Islamic Republic of Iran wrestling  Federation and its bottlenecks and challenges". Proceedings of the first Science and wrestling.
-        William J. Morgan, Klause V. Mayr Snyder, Angela J. (2008). "Ethics in Sports". translation: Razavi, Seyed Mohammad Hossein; Bolourian, M, Publisher: tehran publications: National Olympic Committee.