با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، دانشکده تربیت بدنی علوم ورزشی، تهران، ایران

2 استادیار گروه تربیت بدنی، دانشگاه فنی و حرفه ای، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر طراحی مولفه‌های شکل دهنده تصویر سازمانی از دیدگاه دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی کشور بود؛ پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ نحوه گرداوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی بود که در دو مرحله کیفی و کمی صورت گرفت. در مرحله کیفی ضمن مطالعه ادبیات پیشینه و مصاحبه نیمه ساختارمند با 13 متخصص، 69 مفهوم اولیه پس از دو دور دلفی بدست آمد. جامعه آماری بخش کمی برابر با تمامی دانشجویان تربیت بدنی ایران و نمونه مطالعاتی برابر با 432 دانشجو مقاطع کارشناسی، ارشد و دکتری بود که بصورت تصادفی انتخاب گردیدند. پس از تحلیل عاملی اکتشافی، تاییدی و مدلسازی ساختاری با استفاده از نرم افزارهای اس.پس.اس.اس و لیزرل علاوه بر تایید روایی و پایایی ابزار مورد استفاده، در نهایت 10 عامل در قالب 61 گویه سازه تصویرسازمانی دانشکده علوم ورزشی شهید رجایی را تشکیل دادند که به ترتیب ضریب تاثیر عبارتند از: وضعیت جغرافیایی دانشکده، فضای ورزشی، فضای آموزشی، فضای خوابگاهی، فضای آزمایشگاهی، کارکردها، فوق برنامه، منابع انسانی، حمایت مالی از دانشجو و هویت؛ بنظر می‌رسد در تدوین برنامه‌های آینده دانشگاه شهید رجایی به شکل عام و دانشکده علوم ورزشی بطور خاص، توجه بیش از پیش به تقویت منابع انسانی، برنامه‌های حمایت مادی از دانشجو و تقویت مفاهیم مرتبط با هویت دانشکده علوم ورزشی شهید رجایی می تواند به رشد و بالندگی سازمانی این دانشکده کمک نماید.

کلیدواژه‌ها

 • Afjeei, A., et al. (2016). “Barriers and Challenges to Promoting Organizational Image in Higher Education Universities and Institutions [In Persian].” Journal of Law Education 4(4): 175-191.
 • Ali, A., & Ullah, O. (2018). “The Impact of Organizational Image and Organizational Citizenship Behavior on Employee Performance”. Journal of Research & Reflections in Education (JRRE), 12(1).
 • Azoury, N., Daou, L., & Khoury, C. E. (2014). “University image and its relationship to student satisfaction-case of the Middle Eastern private business schools”. International strategic management review, 2(1), 1-8.
 • Bagheri, M. and A. Erfanifar (2010). “Designing a Component Model for Influencing the Organizational Image of Imam Sadegh University [In Persian].” Strategic Management Thought Journal 3(8): 29-37.
 • Dadmand, F. and Z. Mohemi (2018). “Police organizational image based on citizen mental models [In Persian].” Police management research 13(3): 381-398.
 • Dhir, S., & Shukla, A. (2019). “Role of organizational image in employee engagement and performance”. Benchmarking: An International Journal.
 • Divandari, A., et al. (2011). “Identifying and Evaluating Factors Affecting Organizational Image by a Mixed Approach [In Persian]” Journal of Business Management Perspective 10(39): 143-180.
 • Fox, K., & Kotler, P. (1985). “Strategic marketing for educational institutions”. New Jersey.
 • Gribas, J., Disanza, J., Legge, N., & Hoseyni, M. and R. Farhadi (2012). “Identification of brand image measurement scales at university” [In Persian]
 • Hartman, K. L. (2018). “Organizational Image Repair Tactics and Crisis Type: Implications for Crisis Response Strategy Effectiveness”. Journal of International Crisis and Risk Communication Research, 1(2), 3.
 • Hashemi, M., et al. (2018). “Designing an Organization Model of Higher Education Institutions and Institutions with an Interpretive Structural Approach [In Persian]”. Journal of Research in Educational Systems 16(36): 231-260.
 • Hoseyni, M. and R. Farhadi (2012). “Identification of brand image measurement scales at university” [In Persian]
 • Mazandarani, S., et al. (2017). “Investigating the Relationship between Organizational Image and Customer Satisfaction in Golestan Province Social Security Organization [In

 

 Journal of Tomorrow Management 13(53): 125-134.

 • Mirsafian, H. and F. Afshari (2017). “The pattern of perceived organizational support relationships, organizational apathy and organizational image in Isfahan Municipality Sport Organization [In Persian]”. New Approaches in Sport Management 5(17): 73-86.
 • Norris, M., & Lecavalier, L. (2010). “Screening accuracy of level 2 autism spectrum disorder rating scales: A review of selected instruments”. Autism, 14(4), 263-284.
 • Pérez, J. P., & Torres, E. M. (2017). “Evaluation of the organizational image of a university in a higher education institution”. Contaduría y administración, 62(1), 123-140.
 • Schlesinger, W., Cervera, A., & Pérez-Cabañero, C. (2017). “Sticking with your university: The importance of satisfaction, trust, image, and shared values”. Studies in Higher Education, 42(12), 2178-2194.
 • Sharma, M. (2020). “The Role of Institutional Pressures on Green Supply Chain Practices in Building the Organizational Image: An Empirical Study of Indian Hospitals”. In Supply Chain and Logistics Management: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications (pp. 1532-1545). IGI Global.
 • Thomas, J. R., Nelson, J. K., & Silverman, S. J. (2015). “Research methods in physical activity”. Human kinetics.
 • Vosooghi, A., et al. (2018). “Identifying Factors Influencing Organizational Impact [In Persian]”. Journal of Law Management Research 12(4): 567-586.