با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی،دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر طراحی و تدوین برنامه راهبردی هیأت ورزش‌های روستایی و بازی‌های بومی محلی استان خراسان رضوی و ارائه راهکارهای توسعه بود.پژوهش حاضر از نوع مطالعات راهبردی بود که از نظر هدف کاربردی، به لحاظ استراتژی پیمایشی و از نظر گردآوری اطلاعات میدانی است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه اعضای هیأت ورزش‌های روستایی و بازی‌های بومی و محلی استان خراسان رضوی و شهرستان‌های این استان تشکیل دادند که از این بین و با بهره‌گیری از روش نمونه‌گیری هدفمند و گلوله-برفی، 17 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. مطالعات کتابخانه‌ای و مصاحبه ابزارهای اصلی جمع‌آوری اطلاعات در پژوهش حاضر بودند. پس از تایید شدن شاخص‌ها و به دست آمدن درجه اهمیت آن‌ها نقاط قوت و ضعف در در ماتریس IEF و فرصت‌ها و تهدید‌ها در ماتریس EFE قرار گرفتند. براساس نتایج حاصل از این ماتریس موقعیت راهبردی هیأت ورزش‌های روستایی و بازی‌های بومی و محلی استان خراسان رضوی در موقعیت محافظه-کارانه یا WT قرار گرفت. با توجه به قرارگیری هیأت ورزش‌های روستایی و بازی‌های بومی و محلی استان خراسان رضوی درموقعیت محافظه‌کارانه، راهبردهای مربوط به این جایگاه تدوین گردید که هدف از این استراتژی ها کاستن و به حداقل رسانیدن نقاط ضعف و جنبه‌های آسیب‌پذیر سازمان و به حداکثر رسانیدن فرصت‌ها، موقعیت‌ها و تقاضاهاست؛ بنابراین، سازمان باید بتواند ضعف‌ها و موارد آسیب‌پذیر خود را در داخل سازمان رفع کند و مزایای محیط بیرون مانند فناوری جدید، امکانات، بهبود و ترمیم فناوری موجود یا نیروی تخصصی با مهارتهای بالا را برای حل مشکلات خود به خدمت بگیرد.

کلیدواژه‌ها