با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
بررسی و مقایسه تنوع رشته‌های علوم ورزشی در دانشگاه‌های ایران و جهان: به سوی کاربردی سازی علوم ورزشی

زینب مندعلی زاده

دوره 9، شماره 4 ، فروردین 1400، ، صفحه 41-52

https://doi.org/10.30473/arsm.2021.7621

چکیده
  تجربیات سایر کشورها در زمینه نوع رشته و اهداف متصور شده برای آن، می‌تواند وسعتی از تفکرات راهبردی در برنامه‌های آموزشی به منظور کاربردی سازی علوم را کشف و تحلیل کند. هدف پژوهش حاضر مطالعه تطبیقی رشته‌های علوم ورزشی در دانشگاه‌های ایران و جهان از منظر تنوع رشته‌ای در راستای کاربردی‌سازی این رشته بود. روش تحقیق کیفی و در این راستا ...  بیشتر

چارچوب تبیین و تدوین بیانیة مأموریت کارآفرینی در ورزش کشور از دیدگاه صاحب‌نظران ورزشی

حبیب هنری؛ زینب مندعلی زاده

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1392، ، صفحه 49-61

چکیده
  هدف این مقاله تبیین و تدوین بیانیة مأموریت کارآفرینی در ورزش کشور است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است. جهت جمع‌آوری داده‌ها از مصاحبه و سپس پرسشنامة محقق‌ساخته (رویکرد آمیخته) استفاده شد. با توجه به عناصر تشکیل‌دهندة بیانیة مأموریت، پرسشنامة محقق‌ساخته ایجاد و پس از تأیید روایی صوری و محتوایی (توسط استادان) و پایایی (94/0=α)، ...  بیشتر