با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
تأثیر قابلیت های بازاریابی، نوآوری و یادگیری بر عملکرد بنگاه های کوچک و متوسط ورزشی

امیر رحیمی؛ هاشم کوزه چیان

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 51-60

https://doi.org/10.30473/arsm.2021.7986

چکیده
  تغییرات سریع در فناوری و شرایط محیطی امروز، بنگاه‌های ورزشی را مجبور ساخته تا با کاربست قابلیت‌ها و منابع، خود را با شرایط جدید بازار تطابق داده و به عملکرد بالاتری دست یابند. بر همین اساس، هدف این پژوهش بررسی تأثیر قابلیت‌های بازاریابی، نوآوری و یادگیری بر عملکرد بنگاه‌های کوچک و متوسط ورزشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کارآفرینان ...  بیشتر

طراحی مدل مشارکت در ورزش‌های تفریحی با رویکرد بازاریابی اجتماعی

احسان ططری؛ محمد احسانی؛ رسول نوروزی سید حسینی؛ هاشم کوزه چیان

دوره 7، شماره 4 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 87-98

https://doi.org/10.30473/arsm.2019.37234.2582

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر طراحی مدل مشارکت در ورزش‌های تفریحی با رویکرد بازاریابی اجتماعی بود. نمونه آماری تحقیق حاضر را تمامی هیئت‌های ورزش همگانی و سازمان ورزش شهرداری‌های مراکز استان‌ها تشکیل می‌دادند. روش نمونه گیری با استفاده از جدول مورگان صورت گرفت که با توجه به تعداد فراوان اعضای هیئت‌های ورزشی و ورزش شهرداری‌ها تعداد 385 نفر ...  بیشتر

طراحی الگوی هوشمندیهای مورد نیاز رهبری اثربخش مدیران ورزشی

مریم مختاری دینانی؛ هاشم کوزه چیان؛ عباس نظریان مادوانی

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1396، ، صفحه 73-88

چکیده
  مطالعات نشان داده که موفقیت سازمانی در گرو رهبری اثربخش است. این امر در کلیه سازمان­ها از جمله سازمان­های ورزشی صادق است. از این رو، شناخت عواملی که می‏تواند با اثربخشی رهبری ارتباط داشته باشد، بسیار ارزشمند می‏باشد. بنابراین، هدف این پژوهش طراحی الگوی هوشمندی­های مورد نیاز رهبری اثربخش مدیران ورزشی است. جامعه آماری این پژوهش ...  بیشتر

تأثیر محیط های فردی، سیاسی، قانونی و اقتصادی فوتبال ایران بر تصمیم گیری اخلاقی بازیکنان حرفه ای

رضا شجیع؛ هاشم کوزه چیان؛ محمد احسانی؛ مجتبی امیری

دوره 1، شماره 3 ، اسفند 1391، ، صفحه 19-26

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر محیط های فردی، سیاسی، قانونی و اقتصادی فوتبال ایران بر تصمیم گیری اخلاقی بازیکنان حرفه ای بود. به همین منظور پرسشنامه 28 گویه ای وضعیت های دشوار اخلاقی در فوتبال حرفه ای (DPSQ-Iran) ساخته شده توسط شجیع و همکاران (1391) و همچنین پرسشنامه محقق ساخته و 23 گویه ای ادراک محیطی به طور تصادفی در اختیار 162 بازیکن شاغل ...  بیشتر