با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
تحلیل عاملیSWOT پایگاه های ورزش قهرمانی ایران

سید محمد کاشف؛ فاطمه عبدوی؛ علی جمالی قراخانلو

دوره 10، شماره 2 ، آبان 1400، ، صفحه 35-50

https://doi.org/10.30473/arsm.2021.53731.3331

چکیده
  چکیدههدف از این تحقیق تحلیل عاملی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای پایگاه‌های ورزش قهرمانی ایران می باشد. جامعه آماری پژوهش را مدیران و کارشناسان پایگاه های ورزش قهرمانی و اساتید دانشگاه و خبرگان ورزشی حدود 154 نفر تشکیل می دهند. برای نمونه پژوهش در بخش کیفی20 نفر بصورت هدفمند و در بخش کمی نیز 134 نفر بصورت کل شمار انتخاب شدند. روش گردآوری ...  بیشتر

طراحی مدل بلوغ مدیریت دانش مبتنی بر استراتژی های کسب و کار در ورزش ایران

حوریه دهقانپوری؛ سید محمد کاشف؛ محمدرسول خدادادی

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 25-48

https://doi.org/10.30473/arsm.2020.7094

چکیده
  هدف پژوهش حاضر طراحی مدل بلوغ مدیریت دانش مبتنی بر استراتژی‌های کسب‌وکار در ورزش ایران می‌باشد. رویکرد پژوهش کارکردگرایی است، براساس هدف، کاربردی و از نوع تحقیق و توسعه، و به لحاظ ماهیت، توصیفی پیمایشی است. جامعه‌ی آماری، کلیه‌ی نخبگان مدیریت ورزشی دانشگاه‌ها و متخصصین ادارات کل ورزش و جوانان کشور بود. روش نمونه‌گیری، احتمالی ...  بیشتر

عوامل مرتبط با شاداب‌سازی و زیباسازی اماکن ورزشی بر گرایش دانشجویان خوابگاهی به فعالیت بدنی

چالاک مجیدی؛ سید محمد کاشف؛ بهزاد احدی؛ گلاله رسول آذر

دوره 4، شماره 3 ، اسفند 1394، ، صفحه 29-39

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل مرتبط با شاداب‌سازی و زیباسازی اماکن ورزشی بر گرایش دانشجویان خوابگاهی به فعالیت بدنی بود. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی از نوع همبستگی بود که به صورت میدانی انجام شد. جامعه آماری این تحقیق را کلیه دانشجویان دختر و پسر ساکن در خوابگاه-های دولتی و استیجاری دانشگاه ارومیه تشکیل می‌دادند (5366 نفر). نمونه ...  بیشتر