با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
بازاریابی ورزشی
شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر ترویج تصویر برند شخصی (مطالعه موردی: ورزشکاران قهرمان استان آذربایجان شرقی)

داریوش معرفت؛ اکبر فریدفتحی؛ مریم فریدفتحی

دوره 12، شماره 4 ، فروردین 1403، ، صفحه 43-52

https://doi.org/10.30473/arsm.2023.67006.3750

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر ترویج تصویر برند شخصی در بین ورزشکاران قهرمان استان آذربایجان شرقی انجام گرفت. پژوهش به لحاظ هدف از تحقیقات کاربردی و به لحاظ روش اجرا از نوع تحقیقات توصیفی – تحلیلی می‌باشد. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته می‌باشد که با بررسی متون علمی و چند مصاحبه اولیه با پیشکسوتان و متخصصان ...  بیشتر

نقش مد در گرایش دختران جوان به تناسب اندام و ورزش

سارا کشکر؛ نگار ستار؛ اکبر فرید فتحی

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1396، ، صفحه 33-41

چکیده
  توجه رسانه­ها به ورزش، زیبایی، مد و نمایش رسانه­ای جنبه ­های فرهنگی بدن و زیبایی باعث گرایش به زیبایی بدنی شده است. بنابراین، هدف پژوهش حاضر بررسی نقش مد در گرایش دختران به‌ تناسب اندام و ورزش است. روش تحقیق توصیفی –پیمایشی بود. جامعه آماری، دختران دانشجوی ساکن خوابگاه­های دانشگاه علامه طباطبائی ( 1430=N ( بودند و حجم نمونه طبق ...  بیشتر