با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
آموزش ورزش
تدوین برنامه راهبردی اردوگاه های تفریحی- ورزشی آموزش و پرورش کشور

سید ابراهیم موسویان؛ فرزام فرزان؛ مرتضی دوستی

دوره 12، شماره 3 ، دی 1402، ، صفحه 97-114

https://doi.org/10.30473/arsm.2023.61340.3588

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر تدوین برنامه راهبردی اردوگاه‌های تفریحی- ورزشی آموزش و پرورش کشور بود که از حیث نتایج کاربردی و از لحاظ ماهیت، از نوع مطالعات استراتژیک (برنامه‌ریزی راهبردی) بود و به روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفت و از روش های کمی و کیفی به شیوه مطالعات راهبردی برای تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق بهره‌ گرفته شد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات ...  بیشتر

شناسایی چالش‌های کارآفرینی با رویکرد ورزشی و تفریحی (مطالعه موردی: استان لرستان)

رضا حسین وند؛ مرتضی دوستی؛ سید محمد حسین رضوی؛ سعید تابش

دوره 12، شماره 1 ، تیر 1402، ، صفحه 95-117

https://doi.org/10.30473/arsm.2023.48836.3047

چکیده
  هدف پژوهش حاضر شناسایی چالش‌های کارآفرینی با رویکرد ورزشی و تفریحی استان لرستان بود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش اکتشافی و از جمله تحقیقات آمیخته به حساب می‌آید. در این تحقیق از دو نوع جامعه دلفی برای شناسایی چالش‌های کارآفرینی ورزشی و جامعه برای اکتشاف و دسته بندی عوامل نهایی استفاده شد. در این پژوهش در گروه ...  بیشتر

تحلیل محتوای ﭘﮋوﻫﺶ‌ﻫﺎی کارآفرینی ورزشی در ایران

تقی عاشوری؛ مرتضی دوستی؛ سید محمد حسین رضوی؛ ابوالحسن حسینی

دوره 6، شماره 3 ، بهمن 1396، ، صفحه 75-86

چکیده
  هدف از این پژوهش تحلیل محتوای ﭘﮋوﻫﺶ‌ﻫﺎی کارآفرینی ورزشی کشور می‌‌باشد. روش پژوهش از نوع کمی و مبتنی بر تحلیل محتوا با رویکرد توصیفی تحلیلی برای توصیف و ارزیابی محتوای مقالات جامعۀ هدف می‌باشد. جامعۀ برابر نمونۀ آماری شامل، ﺗﻤﺎم ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺘﺸﺮه درﺑﺎرۀ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ ورزشی در نشریات علمی و پژوهشی ایران تا  پایان سال 1394 به ...  بیشتر

نقش رسانه‌های گروهی در گرایش مردم به ورزش همگانی با تأکید بر آمادگی جسمانی (مطالعه‌ی موردی: شهر بابلسر)

مجتبی قاسمی سیانی؛ محمد حسین رضوی؛ مرتضی دوستی

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1394، ، صفحه 71-80

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش رسانه­های گروهی(تلویزیون، رادیو و روزنامه) در گرایش مردم  به ورزش همگانی با تأکید بر آمادگی جسمانی در شهر بابلسر می باشد. روش تحقیق توصیفی و روش اجرا پیمایشی بود. جامعۀ آماری تحقیق را کلیۀ افرادی که به طور منظم و دائم در ایستگاه­های ورزش همگانی شهر بابلسر فعالیت می کردند، تشکیل می دادند که به طور تقریبی ...  بیشتر