با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
ارزیابی عملکرد و رتبه بندی هیأت‌های ورزشی استان قم

محمد علیمردانی؛ جواد ادبی فیروزجاه؛ روح اله رمضانی

دوره 8، شماره 4 ، فروردین 1399، ، صفحه 49-59

https://doi.org/10.30473/arsm.2020.6804

چکیده
  هدف از این تحقیق ارزیابی عملکرد و رتبه‌بندی هیئت‌های ورزشی استان قم بود. تحقیق حاضر از نوع توصیفی و گذشته‌نگر است که اطلاعات به‌صورت میدانی جمع‌آوری شد. جامعه آماری تحقیق شامل 41 هیئت‌ ورزشی استان قم بود که به علت کم بودن تعداد جامعه از نمونه‌گیری کل‌شمار استفاده گردید. داده‌های مربوط به سال 1392 هیئت‌ها جمع‌آوری گردید. به‌منظور ...  بیشتر