با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
سنجش کیفیت زندگی و شادی فردی اقشار آموزشی استان مازندران (ورزشکار و غیرورزشکار)

محمد زلیکانی؛ علی وفایی مقدم؛ مصطفی افشاری؛ مهران جعفری

دوره 6، شماره 3 ، بهمن 1396، ، صفحه 117-126

چکیده
  دارا بودن بالاترین کیفیت زندگی در اقشار مختلف مردم، یکی از دغدغه‏های همیشگی افراد بوده است که این کار تحقیقی نیز با همین هدف یعنی سنجش کیفیت زندگی و شادی فردی افرادی که به نوعی در فرایند آموزش سازمان‏های استان مازندران قرار دارند و همچنین مقایسه در بین ورزشکاران و غیرورزشکاران انجام گردیده است. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی بوده ...  بیشتر