با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
بازاریابی ورزشی
شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر ترویج تصویر برند شخصی (مطالعه موردی: ورزشکاران قهرمان استان آذربایجان شرقی)

داریوش معرفت؛ اکبر فریدفتحی؛ مریم فریدفتحی

دوره 12، شماره 4 ، فروردین 1403، ، صفحه 43-52

https://doi.org/10.30473/arsm.2023.67006.3750

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر ترویج تصویر برند شخصی در بین ورزشکاران قهرمان استان آذربایجان شرقی انجام گرفت. پژوهش به لحاظ هدف از تحقیقات کاربردی و به لحاظ روش اجرا از نوع تحقیقات توصیفی – تحلیلی می‌باشد. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته می‌باشد که با بررسی متون علمی و چند مصاحبه اولیه با پیشکسوتان و متخصصان ...  بیشتر

بررسی مدل استراتژیک توسعه ورزش قهرمانی استان آ.شرقی با استفاده از روش SWOT و BSC

میر محمد کاشف؛ میر حسن سید عامری؛ مالک احمدی؛ داریوش معرفت

دوره 6، شماره 4 ، فروردین 1397، ، صفحه 27-38

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی مدل استراتژیک توسعه ورزش قهرمانی استان آ. شرقی با استفاده از روش SWOT و BSC می‌باشد. جامعۀ آماری این پژوهش را اعضاء هیأت علمی تربیت‌بدنی دانشگاه‌های استان آ. ش، مدیران و کارکنان اداره کل ورزش و جوانان و شهرهای استان، رؤسای هیأت‌های ورزشی، مسئولان و مدیران ورزشی باشگاه‌ها و نهادهای دولتی و خصوصی استان که در زمینه ...  بیشتر