با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
مطالعه کیفی پیامدهای کارآفرینی اجتماعی در ورزش

جواد کریمی؛ لیلا سلطانیان؛ فاطمه موسوی نسب

دوره 9، شماره 3 ، بهمن 1399، ، صفحه 109-119

https://doi.org/10.30473/arsm.2021.7611

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، مطالعه کیفی پیامدهای کارآفرینی اجتماعی در ورزش بود. در این پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، در مجموع با 13 نفر از اساتید و خبرگان مدیریت ورزشی (هفت نفر)، اساتید اقتصاد (سه نفر) و اساتید مدیریت کارآفرینی (سه نفر) به‌صورت باز مصاحبه شد. روش ﺟﻤﻊ‌آوری اﻃﻼﻋﺎت، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ پژوهش‌های پیشین و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻋﻤﻴﻖ ...  بیشتر

موانع و چالش‌های بازاریابی ورزش دانشجویی (مورد مطالعه: دانشگاه پیام نور)

عبدالمهدی نصیرزاده؛ زهرا فراهانی؛ لیلا سلطانیان

دوره 8، شماره 1 ، تیر 1398، ، صفحه 43-56

https://doi.org/10.30473/arsm.2019.5844

چکیده
  این پژوهش با هدفموانع و چالش‌های بازاریابی ورزش دانشجویی اداره کل تربیت‏بدنی دانشگاه پیام‏نور انجام شد. روش پژوهش، توصیفی – تحلیلی است. جامعه تحقیق شامل مدیران اداره کل تربیت‏بدنی، معاون، اعضای هیأت علمی رشته تربیت‏بدنی فعال در زمینه تدوین استراتژی و رؤسای ادارات تربیت‏بدنی دانشگاه پیام‏نور  استان‏های سراسر کشور ...  بیشتر