با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
طراحی مدل کیفی توسعه اقتصادی صنعت ورزش ایران با رویکرد تولید درکلاس جهانی

فروغ محمدی؛ معصومه کلاته سیفری؛ محمدحسین رضوی؛ محمد فارسیجانی

دوره 8، شماره 1 ، تیر 1398، ، صفحه 69-84

https://doi.org/10.30473/arsm.2019.5846

چکیده
  سازمان‏ها به‏منظور بهبود مزیت رقابتی خود و فعالیت در بازارهای جهانی، ناگزیرند تا با نیازهای در حال تغییر با سرعت بیشتر پاسخ دهند. این پاسخگویی از طریق مدیریت تولید درکلاس جهانی امکان‏پذیر است. لذا هدف پژوهش حاضر تدوین مدل توسعه اقتصادی صنعت ورزش ایران با رویکرد تولید در کلاس جهانی بود. نمونه‏های برگزیده در پژوهش حاضر، متخصصان، ...  بیشتر