با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
رابطه بین استقلال شغلی و استرس معلمان تربیت بدنی شهرستان سبزوار

رضا اندام؛ مهناز اسعدی

دوره 3، شماره 4 ، خرداد 1394، ، صفحه 52-63

چکیده
  بررسی های متعدد نشان داده اند که معلمان تربیت بدنی در معرض عوامل استرس زای شغلی هستند، برخی از این عوامل به محیط شغلی مربوط بوده که می توانند آثار نامطلوبی بر سلامتی و نقش تربیتی آنان داشته باشند. هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین استقلال شغلی با استرس شغلی معلمان تربیت بدنی شهرستان سبزوار بود. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی بود. ...  بیشتر