با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
نقش ارتباطات غیرکلامی مدرسین واحد تربیت‌بدنی دانشگاه بر پاسخ‌های هیجانی و رضایت‏مندی دانشجویان

فرزانه صالحی مقدم؛ وحید ساعت چیان؛ مهدی اصفهانی؛ بهادر عزیزی

دوره 8، شماره 3 ، بهمن 1398، ، صفحه 59-70

https://doi.org/10.30473/arsm.1970.6434

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش ارتباطات غیرکلامی مدرسین تربیت‌بدنی دانشگاه بر پاسخ‌های هیجانی و رضایت‌مندی دانشجویان بود. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی- همبستگی بود که داده‌های آن به‌صورت میدانی جمع‌آوری گردید. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان شرکت‌کننده در کلاس‌های واحد تربیت‌بدنی عمومی دانشگاه بین‌المللی ...  بیشتر

مقایسه وضعیت خودبرندسازی و مهارت‌های ارتباطی دانشجویان رشته تربیت بدنی با سایر رشته‌ها

حمید قاسمی؛ فاطمه صائمیان

دوره 6، شماره 3 ، بهمن 1396، ، صفحه 43-52

چکیده
  هدف تحقیق حاضر مقایسه وضعیت خودبرندسازی و مهارت‌های ارتباطی دانشجویان رشته تربیت بدنی با دانشجویان سایر رشته‌های منتخب بود. روش تحقیق از نظر استراتژی توصیفی و از نظر مسیر اجرا پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق شامل دانشجویان دانشگاه‌های کشور بودند که براساس تعداد جامعه نامحدود بر اساس جدول مورگان تعداد کفایت 384 نمونه انتخاب شد که ...  بیشتر

ارائه مدل معادلات ساختاری اثر مهارت های ارتباطی بر مهارت های مدیریتی مدیران ورزشی

محمود گودرزی؛ رسول نظری؛ محمد احسانی

دوره 1، شماره 1 ، مرداد 1391، ، صفحه 11-20

چکیده
  هدف این تحقیق بررسی اثرات­ مهارت­های ارتباطی بر کسب مهارت های مدیریتی مدیران ورزشی ایران بود. تحقیق از نوع توصیفی بود که به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش را حدود 700 نفر از مدیران ورزشی سازمان های ورزشی ایران تشکیل می‌دادند. نمونه­ی آماری تحقیق، به صورت تصادفی طبقه‌ای، انتخاب ­شد. ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه‌های ...  بیشتر