با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
تدوین الگوی مفهومی توانمندسازی حرفه ای مدیران زن در سازمان های ورزشی

معصومه دهکردیان نژاد؛ زهرا نوبخت رمضانی؛ فریبا محمدیان

دوره 12، شماره 4 ، فروردین 1403

https://doi.org/10.30473/arsm.2023.66536.3736

چکیده
  توانمندسازی مدیران ورزشی زن بر عملکرد سازمان های ورزشی موثر است. هدف از این پژوهش تدوین الگوی مفهومی توانمندسازی حرفه ای مدیران زن در سازمان های ورزشی بود. جامعه آماری شامل دو بخش منابع انسانی (مدیران، اساتید و...) و منابع اطلاعاتی (کتاب ها، مقالات، اسناد و...) مرتبط به موضوع پژوهش بودند. نمونه گیری به تعداد قابل کفایت و با روش قضاوتی بر ...  بیشتر

تحلیل عوامل انگیزاننده حمایت ورزشی در استان همدان

حشمت اله مرادی شرف؛ مهرعلی همتی نژاد؛ نوشین بنار

دوره 5، شماره 3 ، اسفند 1395، ، صفحه 79-91

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، شناسایی عوامل انگیزاننده حمایت ورزشی در استان همدان بود. پژوهش حاضر از نظر روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی بود. تعداد 243 مدیر (123 مدیر شرکت و 120 مدیر ورزشی) به پرسشنامه محقق ساخته شامل 33 گویه با مقیاس پنج ارزشی لیکرت پاسخ دادند که روایی صوری و محتوایی آن به وسیله متخصصان و پایایی آن در یک مطالعه مقدماتی بین 30 نفر از مدیران ...  بیشتر

پیش بینی اثربخشی سازمانی بر اساس هوش هیجانی مدیران ورزشی استان لرستان

غلامرضا شعبانی بهار؛ نصراله عرفانی؛ احمدرضا عزیزی

دوره 1، شماره 4 ، فروردین 1392، ، صفحه 93-98

چکیده
  هدف پژوهش پیش بینی اثربخشی سازمانی بر اساس هوش هیجانی مدیران ورزشی استان لرستان بود. طی یک تحقیق همبستگی از میان جامعه آماری مدیران ورزشی استان لرستان که تعداد آنها 95 نفر بود، حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان 76 نفر تعیین شد که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و به پرسشنامه های هوش هیجانی گلمن و اثربخشی سازمانی راتر پاسخ ...  بیشتر

ارائه مدل معادلات ساختاری اثر مهارت های ارتباطی بر مهارت های مدیریتی مدیران ورزشی

محمود گودرزی؛ رسول نظری؛ محمد احسانی

دوره 1، شماره 1 ، مرداد 1391، ، صفحه 11-20

چکیده
  هدف این تحقیق بررسی اثرات­ مهارت­های ارتباطی بر کسب مهارت های مدیریتی مدیران ورزشی ایران بود. تحقیق از نوع توصیفی بود که به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش را حدود 700 نفر از مدیران ورزشی سازمان های ورزشی ایران تشکیل می‌دادند. نمونه­ی آماری تحقیق، به صورت تصادفی طبقه‌ای، انتخاب ­شد. ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه‌های ...  بیشتر