با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
نقش بازاریابی کمین، رفتار منفی و سازگاری در تمایل به خرید از حامی رسمی لیگ برتر فوتبال ایران

احمد فلاحی؛ محمد احسانی؛ هاشم کوزه چیان؛ محمد خبیری

دوره 5، شماره 2 ، آبان 1395، ، صفحه 11-21

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی نقش تعدیل کنندگی بازاریابی کمین، رفتار منفی و سازگاری در رابطه بین جانبداری از لیگ برتر با تمایل به خرید از حامی انجام شد. روش تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی-همبستگی می‌باشد که به صورت میدانی انجام شد. نمونه تحقیق را 515 نفر از تماشاچیان لیگ برتر تشکیل دادند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. ...  بیشتر