با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
بررسی روابط بین رجحان های ارزشی و سبکهای پنج گانه تصمیم گیری مدیران تربیت بدنی

بهاره عزیزی نژاد؛ نجمه نیکفر

دوره 7، شماره 1 ، تیر 1397، ، صفحه 45-56

چکیده
  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی روابط بین جهتگیری های ارزشی و سبکهای پنج گانه تصمیم گیری می باشد. روش تحقیق از نوع توصیفی ـ پیمایشی و از حیث هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری مشتمل بر کلیه مدیران میانی و ارشد تربیت بدنی استان آذربایجان غربی به تعداد 100 نفر می باشد که به روش سرشماری تعداد جامعه با نمونه آماری برابر انتخاب شده است. ابزار تحقیق ...  بیشتر

رابطه هوش سازمانی و مولفه‌های آن با عملکرد شغلی در مدیران تربیت بدنی و هیأت‌های ورزشی شهراهواز

محمدعلی قره؛ محمدحسن فردوسی؛ فاطمه سادات مرعشیان

دوره 1، شماره 2 ، آبان 1391، ، صفحه 73-80

چکیده
     هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه­ هوش سازمانی و مولفه‌های آن با عملکرد شغلی در مدیران تربیت بدنی و هیأت‌های ورزشی شهر اهواز بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران تربیت بدنی وهیأت های ورزشی شهر اهواز بود که برای انتخاب نمونه تعداد 108 نفر از جامعه مذکور به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت گردآوری داده‌ها از ...  بیشتر