با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
طراحی الگوی پارادایمی عوامل موثر بر مشارکت صنایع استان خوزستان در فعالیت‌های ورزش قهرمانی

محمدحسن فردوسی؛ محسن اسمعیلی؛ طهماسب شیروانی

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 11-29

https://doi.org/10.30473/arsm.2021.7971

چکیده
  هدف از انجام تحقیق حاضر طراحی الگویی به منظور شناخت عوامل موثر بر مشارکت صنایع استان خوزستان در عرصه ورزش قهرمانی بود. جامعه آماری تحقیق را صاحبنظران و متخصصان آگاه به موضوع اعم از مدیران و کارشناسان اقتصادی و ورزشی، اساتید دانشگاه تشکیل می‌دادند. برای جمع‌آوری داده‌ها از نمونه‌گیری نظری و مصاحبه‌های نیمه سازمان یافته به تعداد ...  بیشتر

مدل معادلات ساختاری عوامل مؤثر بر سرمایۀ اجتماعی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی

سمیرا فیضی؛ سید محمد حسین رضوی؛ امیر منتظری

دوره 3، شماره 3 ، اسفند 1393، ، صفحه 65-76

چکیده
  هدف از این مطالعه، تعیین عوامل مؤثر بر سرمایۀ اجتماعی کارکنان در سازمان ‌های ورزشی بود. روش تحقیق توصیفی ـ همب­ستگی بود. به همین منظور کارکنان ادارۀکل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی به ‌عنوان جامعۀ آماری انتخاب شدند، با توجه به جدول نمونه ‌گیری مورگان ـ کرجسای تعداد 86 نفر به ‌عنوان نمونه آماری تعیین گردید. اطلاعات مورد نظر از ...  بیشتر