با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
تأثیر سردرگمی مصرف کننده بر تعویق تصمیم‏گیری و وفاداری به برند پوشاک ورزشی

سید احسان امیر حسینی؛ فاطمه روشنی؛ فریبرز فتحی

دوره 6، شماره 3 ، بهمن 1396، ، صفحه 87-100

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر سردرگمی مصرف کننده بر تعویق تصمیم گیری و وفاداری به برند پوشاک ورزشی است. تحقیق از نوع توصیفی بود که به روش پیمایشی انجام شد. جامعۀ آماری این پژوهش، شامل کلیۀ مشتریان پوشاک‌های ورزشی‌ شهر شیراز می‌باشد. با توجه به فرمول کوکران تعداد 395 نفر انتخاب شدند. ابزار اندازه­گیری شامل پرسش­نامۀ العربی (2012) بود. ...  بیشتر