با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
موانع و چالش‌های بازاریابی ورزش دانشجویی (مورد مطالعه: دانشگاه پیام نور)

عبدالمهدی نصیرزاده؛ زهرا فراهانی؛ لیلا سلطانیان

دوره 8، شماره 1 ، تیر 1398، ، صفحه 43-56

https://doi.org/10.30473/arsm.2019.5844

چکیده
  این پژوهش با هدفموانع و چالش‌های بازاریابی ورزش دانشجویی اداره کل تربیت‏بدنی دانشگاه پیام‏نور انجام شد. روش پژوهش، توصیفی – تحلیلی است. جامعه تحقیق شامل مدیران اداره کل تربیت‏بدنی، معاون، اعضای هیأت علمی رشته تربیت‏بدنی فعال در زمینه تدوین استراتژی و رؤسای ادارات تربیت‏بدنی دانشگاه پیام‏نور  استان‏های سراسر کشور ...  بیشتر

تعیین موقعیت راهبردی ورزش دانشجویی دانشگاه‌های دولتی کشور

عباس سبحانی؛ کبریا اقبالی؛ مریم علیشاهی؛ هانیه منصوری

دوره 7، شماره 3 ، اسفند 1397، ، صفحه 85-96

https://doi.org/10.30473/arsm.2019.22263.2042

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر تعیین موقعیت راهبردی ورزش دانشجویی در دانشگاه‌های دولتی کشور می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل اساتید عضو هیأت‌علمی، مدیران و کارشناسان فوق‌برنامه شاغل دانشگاه‌های دولتی کشور می‌باشند که برای نمونه آماری 80 نفر از این اعضا شاغل در 7 دانشگاه دولتی به روش خوشه‌ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها شامل ...  بیشتر

تدوین برنامه عملیاتی ورزش دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی

گلاله حسینی؛ مهرزاد حمیدی؛ فرشاد تجاری

دوره 2، شماره 4 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 37-54

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر تدوین برنامه عملیاتی ورزش دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی است. نمونه آماری پژوهش شامل 94 نفر از مدیران و کارشناسان اداره کل تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی، مدیران و کارشناسان تربیت بدنی دانشکده های منتخب مراکز دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی و اعضای هیات علمی رشته تربیت بدنی آگاه به فعالیت های اداره کل تربیت بدنی دانشگاه ...  بیشتر

تبیین وضعیت موجود ادارة کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور با استفاده از تحلیل SWOT

مهدی گودرزی

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1392، ، صفحه 61-74

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، شناسایی قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدهای ادارة کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور بود. برای گردآوری داده‌ها، اسناد و مدارک بررسی و متون پیشینه مطالعه شد و پرسشنامه‌های نظرسنجی و PEST SCAN (91/0=α) و تحلیل SWOT به کار رفت. در بخش نظرسنجی، 23 مدیرکل و کارشناس‌ارشد اسبق و کنونی ادارة کل تربیت بدنی دانشگاه پیام ...  بیشتر