با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
تحلیل محتوای ﭘﮋوﻫﺶ‌ﻫﺎی کارآفرینی ورزشی در ایران

تقی عاشوری؛ مرتضی دوستی؛ سید محمد حسین رضوی؛ ابوالحسن حسینی

دوره 6، شماره 3 ، بهمن 1396، ، صفحه 75-86

چکیده
  هدف از این پژوهش تحلیل محتوای ﭘﮋوﻫﺶ‌ﻫﺎی کارآفرینی ورزشی کشور می‌‌باشد. روش پژوهش از نوع کمی و مبتنی بر تحلیل محتوا با رویکرد توصیفی تحلیلی برای توصیف و ارزیابی محتوای مقالات جامعۀ هدف می‌باشد. جامعۀ برابر نمونۀ آماری شامل، ﺗﻤﺎم ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺘﺸﺮه درﺑﺎرۀ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ ورزشی در نشریات علمی و پژوهشی ایران تا  پایان سال 1394 به ...  بیشتر

تحلیل محتوای روزنامه‌های سراسری پرشمارگان و پرمخاطب برخط با تأکید بر پوشش مؤلفه‌های سند طرح جامع توسعۀ ورزش کشور

پرستو زرکی؛ اسماعیل شریفیان*؛ کوروش قهرمان تبریزی

دوره 3، شماره 3 ، اسفند 1393، ، صفحه 11-30

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، تحلیل محتوای روزنامه‌های سراسری پرشمارگان و پرمخاطب برخط کشور با تأکید بر پوشش مؤلفۀ‌های سند طرح توسعۀ ورزش کشور بود. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی بوده که به صورت تحلیل محتوا انجام شد. جامعه آماری پژوهش، آرشیو 10 روزنامه سراسری پرشمارگان و پرمخاطب برخط کشور در سال 1391بود که برای نمونه‌گیری از روش تصادفی منظم استفاده ...  بیشتر

تحلیل محتوای کتاب راهنمای تدریس تربیت‌بدنی پایه‌ی ششم ابتدایی با رویکرد اهداف تربیتی

محمدرضا برومند؛ حمیدرضا گوهررستمی؛ محمدرضا اسماعیل زاده طلوعی؛ میثم عسگرشمسی

دوره 3، شماره 2 ، آذر 1393، ، صفحه 55-66

چکیده
  مقدمه و هدف: با توجه به نقشی که تربیت‌بدنی در پرورش و آماده‌سازی دانش‌آموزان برای زندگی آینده دارد، پژوهش به تحلیل محتوای کتاب جدید التألیف راهنمای تدریس تربیت‌بدنی پایه ششم در سال تحصیلی (92-91) با رویکرد اهداف تربیتی می‌پردازد روش شناسی: روش تحلیل محتوای این پژوهش، ویلیام رومی و آنتروپی شانون  با کمک محتوای کتاب معلّم(راهنمای ...  بیشتر