با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
آموزش ورزش
طراحی مدل شبیه سازی توسعه معنویت سازمانی در سازمان های ورزشی

حسین رحیمی کلور؛ سیدعلی نقوی

دوره 12، شماره 4 ، فروردین 1403، ، صفحه 15-28

https://doi.org/10.30473/arsm.2023.66517.3735

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، طراحی مدل شبیه‌سازی توسعه معنویت سازمانی در سازمان‌های ورزشی بود. اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻈﺮ ﻫﺪف ﯾﮏ ﭘﮋوﻫﺶ اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ روش ﭘﮋوﻫﺶ آﻣﯿﺨﺘﻪ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﺘﺪﻻل ﻗﯿﺎﺳﯽ ـ اﺳﺘﻘﺮاﯾﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ 12 ﻧﻔﺮ از ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻧﻈﺮی (اﺳﺎﺗﯿﺪ دانشگاه) و ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺗﺠﺮﺑﯽ ...  بیشتر

تأثیر فرهنگ سازمانی بر اثربخشی سازمان با میانجی‏گری مدیریت دانش در اداره‌کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی

رحیم رمضانی نژاد؛ شهرام شفیعی؛ لیلا آسایش

دوره 7، شماره 2 ، مهر 1397، ، صفحه 111-122

https://doi.org/10.30473/arsm.2019.36642.2558

چکیده
  هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر اثر بخشی سازمان با میانجی‏گری مدیریت دانش در اداره­کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی می‌باشد. نمونه آماری برابر با کل جامعه آماری و شامل تمامی مدیران، معاونین و کارکنان اداره­کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی بودند (224N=) که در نهایت 213 نفر (95%) در تحقیق شرکت کردند. ابزار تحقیق، ...  بیشتر

مدل معادلات ساختاری عوامل مؤثر بر سرمایۀ اجتماعی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی

سمیرا فیضی؛ سید محمد حسین رضوی؛ امیر منتظری

دوره 3، شماره 3 ، اسفند 1393، ، صفحه 65-76

چکیده
  هدف از این مطالعه، تعیین عوامل مؤثر بر سرمایۀ اجتماعی کارکنان در سازمان ‌های ورزشی بود. روش تحقیق توصیفی ـ همب­ستگی بود. به همین منظور کارکنان ادارۀکل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی به ‌عنوان جامعۀ آماری انتخاب شدند، با توجه به جدول نمونه ‌گیری مورگان ـ کرجسای تعداد 86 نفر به ‌عنوان نمونه آماری تعیین گردید. اطلاعات مورد نظر از ...  بیشتر