با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
اثر حکمرانی سازمانی بر رفتار نوآورانه کارشناسان وزارت ورزش و جوانان ایران با نقش تعدیل کنندگی اعتماد سازمانی

عزت الله جمشیدی؛ میرحسن سیدعامری؛ همایون عباسی

دوره 9، شماره 2 ، آذر 1399، ، صفحه 23-40

https://doi.org/10.30473/arsm.2020.7215

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق، اثر حکمرانی سازمانی بر رفتار نوآورانه کارشناسان وزارت ورزش و جوانان ایران با نقش تعدیل کنندگی اعتماد سازمانی می باشد. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری شامل تمامی کارشناسان وزارت ورزش و جوانان(400 نفر) بودند که از طریق نمونه گیری تصادفی- طبقه ای متناسب، 230 نفر به عنوان نمونه انتخاب ...  بیشتر