با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
طراحی الگوی جامع ارزیابی عملکرد هیئت‌های ورزشی ایران

مهدی گودرزی؛ محسن حمیدی

دوره 10، شماره 3 ، اسفند 1400، ، صفحه 119-131

https://doi.org/10.30473/arsm.2022.8535

چکیده
  نقش ارزیابی عملکرد در ارتقاء بهره وری سازمانی و نظارت بر نحوه به کارگیری منابع سازمانی حایز اهمیت است و هر سازمان جهت پیشبرد اهداف و سیاست های خود باید از یک الگوی ارزیابی مناسب استفاده نماید. پژوهش حاضر بر آن بود تا با در نظر گرفتن ماموریت ها و وظایف قانونی هیئت های ورزشی کشور الگویی مناسب را برای ارزیابی عملکرد در این حوزه طراحی و ...  بیشتر