با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
سیاست‌گذاری صنعت گردشگری در اسناد توسعه‌ای جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر گردشگری ورزشی

حمید رضا امینی کمیجانی؛ ابوالفضل فراهانی؛ محمود گودرزی؛ لیلا قربانی

دوره 11، شماره 2 ، مهر 1401، ، صفحه 1-10

https://doi.org/10.30473/arsm.2022.8534

چکیده
  هدف مطالعه حاضر بررسی سیاست‌گذاری صنعت گردشگری در اسناد توسعه‌ای جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر گردشگری ورزشی است. برای این منظور هشت سند توسعه‌ای که در حال حاضر معتبر هستند به طور هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده‌ها به روش اسنادی جمع‌اوری و به صورت کیفی تحلیل شدند. نتایج نشان داد که گردشگری، گردشگری ورزشی و معانی نزدیک ...  بیشتر

طراحی مدل شاخص‌های ارزیابی توسعه گردشگری ورزشی ایران

امین خدابخش زاده؛ کوروش قهرمان تبریزی؛ اسماعیل شریفیان

دوره 9، شماره 2 ، آذر 1399، ، صفحه 41-50

https://doi.org/10.30473/arsm.2020.49137.3069

چکیده
  برای هرگونه سنجش و ارزیابی، وجود شاخص‌ها و معیارهای قابل اعتماد لازم و ضروری است تا به‌وسیله آن شاخص‌ها، ارزیابی دقیق‌تری انجام شود. هدف از این مطالعه طراحی مدل شاخص‌های ارزیابی توسعه گردشگری ورزشی در ایران است. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی بود، پژوهش در دو بخش زیر ارائه‌شده است؛ در بخش اول که بر اساس مصاحبه‌های صورت گرفته ...  بیشتر

قابلیت سنجی توسعه گردشگری ورزشی در استان آذربایجان شرقی

معصومه آدمی؛ حسین پناهی

دوره 4، شماره 4 ، اردیبهشت 1395، ، صفحه 55-64

چکیده
  هدف از این تحقیق، بررسی پتانسیل های گردشگری ورزشی و عوامل مؤثر بر توسعه آن در استان آذربایجان شرقی است. از بین جامعه آماری مدیران و دست اندرکاران ورزش و گردشگری (شامل کلیه کارکنان اداره‏های کل و اداره‏های تربیت بدنی و میراث فرهنگی گردشگری) تعداد 40 نفر به طور تصادفی به عنوان آزمودنی انتخاب شدند. جمع آوری داده‏ها با استفاده از پرسشنامه ...  بیشتر

بررسی وضعیت گردشگری ورزشی در شهر مشهد بر اساس تحلیل SWOT

عباس مهدی زاده؛ مهدی طالب پور؛ مهرداد فتحی

دوره 2، شماره 4 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 23-36

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت گردشگری ورزشی در شهر مشهد بر اساس تحلیل SWOT بود. نوع پژوهش توصیفی- تحلیلی بود که به روش پیمایشی انجام گردید. جامعه آماری تحقیق شامل 105 نفر از اساتید دانشگاه، کارشناسان تربیت‌بدنی، کارشناسان گردشگری و راهنماهای تورهای گردشگری بودد که همه افراد به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه 49 سؤالی ...  بیشتر