با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
بررسی نقش نوستالژی (خاطرات گذشته) بر مقاصد رفتاری گردشگران ورزشی پیست‌های اسکی

احمد محمودی؛ مهدی کروبی؛ مجید حسینی

دوره 5، شماره 3 ، اسفند 1395، ، صفحه 65-78

چکیده
  روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود که هدف آن بررسی نقش نوستالژی (خاطرات گذشته) بر مقاصد رفتاری گردشگران پیست‌های اسکی استان تهران بود. جامعه آماری پژوهش، کلیه گردشگران پیست‌های اسکی بودند که حداقل 3 مرتبه در سال به این پیست‌ها مراجعه داشتند. بنابراین با توجه به نامعین بودن حجم جامعه، برای بدست آوردن حجم نمونه از رابطه حجم ...  بیشتر