با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
توسعه نوآورانه گردشگری پایدار و کارآفرینی از طریق رویداد‌های ورزشی

عظیم صلاحی کجور؛ هدایت کیا لاشکی

دوره 12، شماره 1 ، تیر 1402، ، صفحه 25-37

https://doi.org/10.30473/arsm.2023.9938

چکیده
  چکیدههدف از تحقیق حاضر توسعه نوآورانه گردشگری پایدار و کارآفرینی از طریق رویداد‌های ورزشی می‌باشد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است و به شکل میدانی انجام شده است. جامعه آماری کلیه ساکنان استان مازندران بودندو از روش نمونه گیری تصادفی هدفمند و با توجه به جدول مورگان و جامعه بزرگ، نمونه نهایی  384 نفر انتخاب شد.  برای حصول اطمینان ...  بیشتر

تأثیر قابلیت های بازاریابی، نوآوری و یادگیری بر عملکرد بنگاه های کوچک و متوسط ورزشی

امیر رحیمی؛ هاشم کوزه چیان

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 51-60

https://doi.org/10.30473/arsm.2021.7986

چکیده
  تغییرات سریع در فناوری و شرایط محیطی امروز، بنگاه‌های ورزشی را مجبور ساخته تا با کاربست قابلیت‌ها و منابع، خود را با شرایط جدید بازار تطابق داده و به عملکرد بالاتری دست یابند. بر همین اساس، هدف این پژوهش بررسی تأثیر قابلیت‌های بازاریابی، نوآوری و یادگیری بر عملکرد بنگاه‌های کوچک و متوسط ورزشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کارآفرینان ...  بیشتر