با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
آموزش ورزش
تدوین برنامه راهبردی اردوگاه های تفریحی- ورزشی آموزش و پرورش کشور

سید ابراهیم موسویان؛ فرزام فرزان؛ مرتضی دوستی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1402

https://doi.org/10.30473/arsm.2023.61340.3588

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر تدوین برنامه راهبردی اردوگاه‌های تفریحی- ورزشی آموزش و پرورش کشور بود که از حیث نتایج کاربردی و از لحاظ ماهیت، از نوع مطالعات استراتژیک (برنامه‌ریزی راهبردی) بود و به روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفت و از روش های کمی و کیفی به شیوه مطالعات راهبردی برای تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق بهره‌ گرفته شد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات ...  بیشتر

عوامل اجتماعی و انواع سوء رفتارهای علمی

آیدین عباسی؛ فرزام فرزان؛ میرحسن سید عامری؛ بهنام زایر

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1396، ، صفحه 43-49

چکیده
  چکیده هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر عوامل اجتماعی در بروز انواع سوء رفتارهای علمی است. روش این پژوهش، توصیفی، از نظر اجرا، پیمایشی و از نظر هدف، کاربردی بود. داده‌های پژوهش با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع­آوری شد. روایی آن به وسیله جمعی از استادان مدیریت ورزشی تأیید و پایایی آن با آلفای کرونباخ 87/0 محاسبه شد. این پرسشنامه با مقیاس ...  بیشتر