با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
تعیین نقش میانجی مدیریت دانش در رابطه بین فناوری اطلاعات و ارتباطات و فرهنگ سازمانی با یادگیری سازمانی در فدراسیون‌های ورزشی ایران

نفیسه فتاحیان؛ همایون عباسی؛ حسین عیدی

دوره 10، شماره 2 ، آبان 1400، ، صفحه 51-66

https://doi.org/10.30473/arsm.2021.8188

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تعیین نقش میانجی مدیریت دانش در رابطه بین فناوری اطلاعات و ارتباطات و فرهنگ سازمانی با یادگیری سازمانی در فدراسیون‌های ورزشی ایران بود. روش پژوهش، توصیفی همبستگی و از نظر هدف، کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش را تمامی رؤسا و کارشناسان فدراسیون‌های ورزشی ایران در سال 1398 تشکیل دادند (750 = N)، که از طریق نمونه‌گیری تصادفی ...  بیشتر

اثر حکمرانی سازمانی بر رفتار نوآورانه کارشناسان وزارت ورزش و جوانان ایران با نقش تعدیل کنندگی اعتماد سازمانی

عزت الله جمشیدی؛ میرحسن سیدعامری؛ همایون عباسی

دوره 9، شماره 2 ، آذر 1399، ، صفحه 23-40

https://doi.org/10.30473/arsm.2020.7215

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق، اثر حکمرانی سازمانی بر رفتار نوآورانه کارشناسان وزارت ورزش و جوانان ایران با نقش تعدیل کنندگی اعتماد سازمانی می باشد. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری شامل تمامی کارشناسان وزارت ورزش و جوانان(400 نفر) بودند که از طریق نمونه گیری تصادفی- طبقه ای متناسب، 230 نفر به عنوان نمونه انتخاب ...  بیشتر

تبیین اثر رهبری اخلاقی بر عملکرد نوآورانه با توجه به نقش میانجی حکمرانی خوب در ادارات ورزش و جوانان غرب ایران

فاطمه شیخی دلفان؛ همایون عباسی؛ حسین عیدی

دوره 8، شماره 4 ، فروردین 1399، ، صفحه 39-48

https://doi.org/10.30473/arsm.2020.6805

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، تبیین اثر رهبری اخلاقی بر عملکرد نوآورانه باتوجه به نقش میانجی حکمرانی خوب در ادارات ورزش و جوانان غرب ایران بود. : روش تحقیق، توصیفی - پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری کارشناسان وزارت ورزش و جوانان غرب ایران (286n=) بودند که از طریق نمونه‌گیری تصادفی ساده ، تعداد182 نفر به پرسشنامه ها پاسخ دادند. از سه پرسشنامه ...  بیشتر

تحلیل عاملی تأییدی پرسشنامة هوش هیجانی در ورزش

حسین عیدی؛ همایون عباسی؛ امین بخشی چناری؛ معصومه فدایی؛ آکو ابراهیم فقهی

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1392، ، صفحه 139-150

چکیده
  هوش هیجانی به مثابة سازه‌ای روان‌شناختی، در حوزه‌های مختلف روان‌شناسی، مدیریت و اخیراً ورزش نقش مهمی پیدا کرده است. هدف از این مطالعه، تحلیل عاملی تأییدی ابزار هوش هیجانی در ورزش است. جامعة آماری پژوهش، شامل تمامی مربیان، ورزشکاران و داوران استان کرمانشاه بود که 166 نفر در نهایت به پرسشنامه‌های تحقیق پاسخ دادند. در این تحقیق ...  بیشتر