با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
آموزش ورزش
تحلیل مقایسه ای کمال گرایی عوامل اجرائی و فنی در ورزش

حسین Hossein؛ طیبه ملازم؛ محمدرضا اسماعیل زاده قندهاری؛ حسن فهیم دوین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1402

https://doi.org/10.30473/arsm.2024.66641.3739

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تحلیل مقایسه ای کمال گرایی عوامل اجرائی و فنی در ورزش بود. که از نظر ماهیت کاربردی و از نظر روش تحلیل توصیفی-اکتشافی و در روش پیمایشی قابل حصول بود. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل کلیه خبرگان دانشگاه در زمینه رفتار سازمانی ودر بخش کمی شامل کلیه ورزشکاران، مربیان و مدیران ورزش حرفه ای کشور بود. نمونه گیری در بخش کیفی ...  بیشتر

بازاریابی ورزشی
آزمون مدل عوامل درونی و بیرونی موثر بر رضایت و وفاداری مشتریان خدمات تفریحی-ورزشی (مورد مطالعه: پارک های آبی کشور)

مهدی ظریف؛ حسن فهیم دوین؛ حسین پیمانی زاد؛ محمدرضا اسماعیل زاده قندهاری

دوره 12، شماره 4 ، فروردین 1403

https://doi.org/10.30473/arsm.2024.62537.3623

چکیده
  پارک‌های آبی همواره در اوقات فراغت مورد استقبال جامعه قرار گرفته است. هدف از تحقیق حاضر آزمون مدل عوامل درونی و بیرونی موثر بر رضایت و وفاداری مشتریان خدمات تفریحی و ورزشی بود. تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر روش تحلیل داده‌ها از نوع توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه مشتریان پارک‌های آبی کشور بود. حجم ...  بیشتر

شناسایی و تبین راهکارهای تنوع بخشی خدمات مدارس فوتبال با هدف ارتقاء تصویر برند

رضا اسماعیلی زین آباد؛ حسن فهیم دوین؛ محمدرضا اسماعیل زاده قندهاری؛ حسین پیمانی زاد

دوره 11، شماره 4 ، خرداد 1402، ، صفحه 85-102

https://doi.org/10.30473/arsm.2023.65036.3694

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تبین راهکارهای تنوع بخشی خدمات مدارس فوتبال با هدف ارتقای تصویر برند انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل دو قسمت است، الف)جامعه آماری بخش کیفی و ب)جامعه آماری بخش کمی . با توجه به ویژگی‌های جامعه آماری شیوه نمونه گیری هدفمند برای خبرگان و غیراحتمالی و در دسترس برای مراجعان به مدارس فوتبال شهر مشهد.در ...  بیشتر

تدوین شاخص‌های نظری بکارگیری مدیریت استعداد در سازمان‌های ورزشی ایران (با رویکرد داده‌بنیاد)

رویا علیزاده؛ حسن فهیم دوین؛ حسین پیمانی زاد؛ محمد کشتی‌دار

دوره 9، شماره 4 ، فروردین 1400، ، صفحه 147-160

https://doi.org/10.30473/arsm.2021.7818

چکیده
  در این پژوهش که به روش‌ کیفی با استفاده از نظریه داده‌بنیاد با رویکرد استراوس و کوربین انجام گرفت، هدف تدوین شاخص‌های نظری بکارگیری مدیریت استعداد در سازمان‌های ورزشی ایران است. جامعه تحقیق 17 نفر از مدیران و معاونان، اساتید دانشگاه و کارشناسان مسئول سازمان‌های ورزشی در ایران (وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون‌ها) بود که از طریق روش ...  بیشتر

پیش بینی مقاومت در برابر تغییر بر اساس ویژگی های شخصیتی دبیران تربیت بدنی

حسن فهیم دوین؛ احسان اسداللهی

دوره 5، شماره 2 ، آبان 1395، ، صفحه 55-62

چکیده
  سازمان ها برای اثر بخشی نیازمند تغییر و وفق دادن خود با شرایط متغیر هستند و وجود مقاومت در برابر تغییر حتمی بوده و کارکنان به آسانی پذیرای آن نخواهند بود. تحقیق فوق با تعیین رابطه بین این متغیر ها به پیش بینی مقاومت دربرابر تغییر بر اساس مولفه های ویژگی های شخصیتی (روان رنجوری، برون گرایی، دلپذیر بودن، انعطاف پذیری، مسوولیت پذیر)درمعلمان ...  بیشتر