با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
بازاریابی ورزشی
سبک‌های تصمیم‌گیری مصرف‌کننده در خرید آنلاین کالاهای ورزشی

احمد فلاحی؛ جبار سیف پناهی شعبانی؛ امین پورنقی

دوره 11، شماره 3 ، دی 1401، ، صفحه 33-50

https://doi.org/10.30473/arsm.2022.9777

چکیده
  هدف از این پژوهش شناسایی سبک‌های تصمیم‌گیری مصرف‌کننده در خرید آنلاین کالاهای ورزشی می‌باشد. با استفاده از روش پژوهش آمیخته اکتشافی (کیفی-کمی) داده‌ها جمع‌آوری و تحلیل گردید. بخش کیفی از طریق تحلیل یافته‌های حاصل از مصاحبه و بخش کمی از طریق تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم انجام شد. نمونه‌گیری در بخش کیفی پژوهش به صورت هدفمند و از ...  بیشتر

نقش بازاریابی کمین، رفتار منفی و سازگاری در تمایل به خرید از حامی رسمی لیگ برتر فوتبال ایران

احمد فلاحی؛ محمد احسانی؛ هاشم کوزه چیان؛ محمد خبیری

دوره 5، شماره 2 ، آبان 1395، ، صفحه 11-21

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی نقش تعدیل کنندگی بازاریابی کمین، رفتار منفی و سازگاری در رابطه بین جانبداری از لیگ برتر با تمایل به خرید از حامی انجام شد. روش تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی-همبستگی می‌باشد که به صورت میدانی انجام شد. نمونه تحقیق را 515 نفر از تماشاچیان لیگ برتر تشکیل دادند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. ...  بیشتر