با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
مطالعه کیفی پیامدهای مثبت بکارگیری بازاریابی ورزشی در باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران

طهماسب شیروانی؛ محسن اسمعیلی؛ محمدحسن فردوسی

دوره 11، شماره 4 ، خرداد 1402، ، صفحه 15-30

https://doi.org/10.30473/arsm.2023.9887

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر مطالعه کیفی پیامدهای مثبت بکارگیری بازاریابی ورزشی در باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران بوده است. روش تحقیق از نوع اکتشافی و دارای ماهیت کیفی است که از تکنیک نظریه داده ‌بنیاد استفاده شده است. جامعه تحقیق شامل اساتید مدیریت ورزشی، مدیران عامل و بازاریابان باشگاه‌های فوتبال لیگ برتر ایران، اعضای کمیته بازاریابی ...  بیشتر

طراحی الگوی پارادایمی عوامل موثر بر مشارکت صنایع استان خوزستان در فعالیت‌های ورزش قهرمانی

محمدحسن فردوسی؛ محسن اسمعیلی؛ طهماسب شیروانی

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 11-29

https://doi.org/10.30473/arsm.2021.7971

چکیده
  هدف از انجام تحقیق حاضر طراحی الگویی به منظور شناخت عوامل موثر بر مشارکت صنایع استان خوزستان در عرصه ورزش قهرمانی بود. جامعه آماری تحقیق را صاحبنظران و متخصصان آگاه به موضوع اعم از مدیران و کارشناسان اقتصادی و ورزشی، اساتید دانشگاه تشکیل می‌دادند. برای جمع‌آوری داده‌ها از نمونه‌گیری نظری و مصاحبه‌های نیمه سازمان یافته به تعداد ...  بیشتر

مطالعه تطبیقی همبستگی و قرابت ورزش‌های سنتی و بازی‌های بومی، محلی ایران و چند کشور منتخب جهان

فرزاد غفوری؛ محسن اسمعیلی؛ پوریا سهرابی

دوره 8، شماره 3 ، بهمن 1398، ، صفحه 81-88

https://doi.org/10.30473/arsm.1970.6431

چکیده
  هدف از این تحقیق بررسی کیفی است که با روش تطبیقی و الگوی بردی[1]، همبستگی و قرابت ورزش‌های سنتی و بازی‌های بومی، محلی ایران و چند کشور دیگر را مطالعه کرده است. جامعه آماری، شامل ورزش‌ها و بازی‌های سنتی چین، هند، یونان و ایران است. جمع‌آوری اطلاعات از طریق سایت‌ها، مقالات علمی، کتب و مصاحبه با کارشناسان خبره ورزش‌های سنتی صورت گرفت. ...  بیشتر