با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
الگوی علی روابط ساختاری سرمایه اجتماعی و اشتیاق حرفه‌ای اعضای هیأت علمی تربیت‏ بدنی

بهاره عزیزی نژاد؛ نجمه نیکفر

دوره 8، شماره 2 ، مهر 1398، ، صفحه 41-52

https://doi.org/10.30473/arsm.2019.38660.2650

چکیده
  هدف تحقیق حاضر، تحلیل رابطه سرمایه اجتماعی و اشتیاق حرفه‏ای اعضای هیأت علمی دانشگاه پیام نور بوده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ گردآوری داده‏ها از نوع توصیفی- همبستگی می‏باشد. جامعه آماری را کلیه اعضای هیأت علمی رشته تربیت‏بدنی مستخدم و مدعو 8 مرکز و 18 واحد دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی تشکیل می‏داد. ...  بیشتر

بررسی روابط بین رجحان های ارزشی و سبکهای پنج گانه تصمیم گیری مدیران تربیت بدنی

بهاره عزیزی نژاد؛ نجمه نیکفر

دوره 7، شماره 1 ، تیر 1397، ، صفحه 45-56

چکیده
  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی روابط بین جهتگیری های ارزشی و سبکهای پنج گانه تصمیم گیری می باشد. روش تحقیق از نوع توصیفی ـ پیمایشی و از حیث هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری مشتمل بر کلیه مدیران میانی و ارشد تربیت بدنی استان آذربایجان غربی به تعداد 100 نفر می باشد که به روش سرشماری تعداد جامعه با نمونه آماری برابر انتخاب شده است. ابزار تحقیق ...  بیشتر