با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
شناسایی موانع مدیریت استراتژیک در معاونت تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش

عیسی اسکندری؛ مرتضی رضائی صوفی؛ لقمان کشاورز

دوره 10، شماره 2 ، آبان 1400، ، صفحه 11-22

https://doi.org/10.30473/arsm.2021.8177

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، شناسایی موانع مدیریت استراتژیک در معاونت تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش ایران می باشد.از نظر هدف کاربردی و از منظر گردآوری اطلاعات از نوع کیفی و مصاحبه نیمه ساختار یافته می باشد. جامعه این پژوهش شامل کلیه مدیران، مشاوران حوزه ستادی و معاونین استانها در معاونت تربیت بدنی و سلامت بودند که از میان آنها 50 نفر براساس ...  بیشتر

بررسی موانع موفقیت و تداوم اجرای طرح ملی استعدادیابی فدراسیون دوومیدانی ایران

ابراهیم قاسم زاده میرکلائی

دوره 4، شماره 2 ، آذر 1394، ، صفحه 35-47

چکیده
  در سال 1385 طرح ملی استعدادیابی ورزشی با رویکرد راهبردی در رشته دوومیدانی توسط کمیته استعدادیابی فدراسیون دوومیدانی تدوین و در سال 1387 به اجرا درآمد. از این رو تحقیق حاضر ضمن بررسی نتایج اجرای طرح ملی استعدادیابی به بیان موانع موفقیت و تداوم اجرای این طرح در ایران پرداخته است. روش تحقیق حاضر توصیفی پیمایشی بوده است. جامعه آماری تحقیق ...  بیشتر