با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
رابطه اعتماد سازمانی و مؤلفه های آن با بهره وری نیروی انسانی در ادارات ورزش و جوانان استان اردبیل

آرمین فعال؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ مجید جلالی فراهانی

دوره 5، شماره 3 ، اسفند 1395، ، صفحه 37-45

چکیده
  هدف اصلی این تحقیق بررسی و شناخت رابطه اعتماد سازمانی و مولفه های آن با بهره وری نیروی انسانی به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر آن بود که در ادارات ورزش و جوانان استان اردبیل مورد ارزیابی قرار گرفت. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی بود که به شکل میدانی اجرا گردید. جامعه آماری مورد نظر در این تحقیق، تمامی کارمندان اداره و ادارات کل ورزش و ...  بیشتر

ارتباط جوّ سازمانی و اعتماد سازمانی با میزان مشارکت کارکنان در تصمیم‌گیری

حسن آدابی؛ مظفر یکتایار

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1394، ، صفحه 81-91

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط جوّ سازمانی و اعتماد سازمانی با میزان مشارکت در تصمیم‌گیری مدیران ورزش و جوانان استان اردبیل بود. روش تحقیق توصیفی ـ همبستگی بوده و جامعة آماری تحقیق به تعداد (70=n) نفر بود. که کل اعضای جامعه به عنوان نمونه انتخاب گردید. جهت گردآوری اطلاعات در زمینة جوّ سازمانی از پرسشنامة استاندارد شده (OCDQ) هالپین و کرافت ...  بیشتر