با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
تاثیر برنامه های تربیت بدنی بر آمادگی جسمانی و مهارت های ورزشی معلمان تربیت بدنی زن و مرد مناطق جغرافیایی ایران

علیرضا رمضانی؛ مجید کاشف

دوره 5، شماره 4 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 33-40

چکیده
  جامعه آماری پژوهش شامل 32332 معلم تربیت بدنی بود. 16235 زن و 16097 نفر مردبودند. بر اساس جدول مورگان اندازه نمونه تحقیق 10 درصد از حجم جامعه بود که زنان16235 نفرو مردان 16097 نفربودند.استانهای کشور بر اساس مناطق جغرافیایی ، مشترکات فرهنگی ،زبانی و نژادی به پنج منطقه ( شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز)تقسیم شدند. روشهای آماری شامل تحلیل واریانس و آزمون ...  بیشتر

نقش رسانه‌های گروهی در گرایش مردم به ورزش همگانی با تأکید بر آمادگی جسمانی (مطالعه‌ی موردی: شهر بابلسر)

مجتبی قاسمی سیانی؛ محمد حسین رضوی؛ مرتضی دوستی

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1394، ، صفحه 71-80

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش رسانه­های گروهی(تلویزیون، رادیو و روزنامه) در گرایش مردم  به ورزش همگانی با تأکید بر آمادگی جسمانی در شهر بابلسر می باشد. روش تحقیق توصیفی و روش اجرا پیمایشی بود. جامعۀ آماری تحقیق را کلیۀ افرادی که به طور منظم و دائم در ایستگاه­های ورزش همگانی شهر بابلسر فعالیت می کردند، تشکیل می دادند که به طور تقریبی ...  بیشتر

ارتباط بین هوش هیجانی، آمادگی جسمانی و کیفیت زندگی دانشجویان

علیرضا رمضانی؛ عباس نظریان مادوانی

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1392، ، صفحه 85-98

چکیده
  هدف پژوهش، مطالعة ارتباط بین هوش هیجانی، آمادگی جسمانی و کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی بود. جامعة آماری شامل تمامی دانشجویان سال تحصیلی 91-1390 دانشگاه و حدود 3859 نفر بود. به استناد جدول تعیین حجم نمونة مورگان، 380 نفر نمونة آماری انتخاب شدند. نمونه‌گیری به روش خوشه‌ای و تصادفی انجام شد. هر یک از دانشکده‌ها یک ...  بیشتر

بررسی مؤلفه های خودتوصیفی بدنی مربیان نخبه ایروبیک و آمادگی جسمانی کشور

محمدعلی قره؛ مرجان عادل قهرمانی؛ حامد صفری

دوره 1، شماره 1 ، مرداد 1391، ، صفحه 21-28

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، بررسی مؤلفه­های خودتوصیفی بدنی مربیان زن نخبه آمادگی جسمانی کشور بود. به همین منظور پرسشنامه 70 گویه­ای خود توصیفی بدنی ساخته شده توسط مارش و همکاران (1994) در اختیار 83 مربی زن نخبه ایروبیک و آمادگی جسمانی سراسر کشور قرار گرفت. روایی ابزارهای مذکور توسط متخصصین و پایایی آن­ها نیز در یک مطالعه مقدماتی مورد ...  بیشتر