با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
تحلیل عوامل انگیزاننده حمایت ورزشی در استان همدان

حشمت اله مرادی شرف؛ مهرعلی همتی نژاد؛ نوشین بنار

دوره 5، شماره 3 ، اسفند 1395، ، صفحه 79-91

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، شناسایی عوامل انگیزاننده حمایت ورزشی در استان همدان بود. پژوهش حاضر از نظر روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی بود. تعداد 243 مدیر (123 مدیر شرکت و 120 مدیر ورزشی) به پرسشنامه محقق ساخته شامل 33 گویه با مقیاس پنج ارزشی لیکرت پاسخ دادند که روایی صوری و محتوایی آن به وسیله متخصصان و پایایی آن در یک مطالعه مقدماتی بین 30 نفر از مدیران ...  بیشتر

نقش بازاریابی کمین، رفتار منفی و سازگاری در تمایل به خرید از حامی رسمی لیگ برتر فوتبال ایران

احمد فلاحی؛ محمد احسانی؛ هاشم کوزه چیان؛ محمد خبیری

دوره 5، شماره 2 ، آبان 1395، ، صفحه 11-21

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی نقش تعدیل کنندگی بازاریابی کمین، رفتار منفی و سازگاری در رابطه بین جانبداری از لیگ برتر با تمایل به خرید از حامی انجام شد. روش تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی-همبستگی می‌باشد که به صورت میدانی انجام شد. نمونه تحقیق را 515 نفر از تماشاچیان لیگ برتر تشکیل دادند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. ...  بیشتر